Czym jest TKKF?

Stowarzyszenie założone w 1957r., zrzeszające terenowe i środowiskowe ogniska poprzez dzielnicowe, miejskie, powiatowe i wojewódzkie jednostki. Celem TKKF od początku jego działalności było upowszechnienie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej, prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności psychofizycznej ludzi. Od początku swej działalności TKKF był inicjatorem i realizatorem wielu rekreacyjno-sportowych form ruchowych, jak np. gimnastyki przy muzyce, kulturystyki, wschodnich sportów walki, gier sportowych, kometki(badmintona), sportów zimowych i wodnych, spartakiad zakładowych i osiedlowych, zlotów, pokazów itp. TKKF przyczynił się do powstania nowych związków sportowych, np. w badmintonie, kulturystyce, karate, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Główną domeną i wiodącym hasłem działalności TKKF od początków jego istnienia jest "sport dla wszystkich". Odgrywa on w polityce społecznej wielu państw kluczową rolę. Ma bowiem duży wpływ na przeciwdziałanie degradacji zdrowotnej i społecznej, podkreśla konieczność działań umożliwiających powszechny dostęp wszystkich grup społecznych do różnych form szeroko rozumianej kultury fizycznej, potrzebę edukacji prosportowej i prozdrowotnej, propagowania osobistych wzorców osobistej kultury fizycznej w dążeniu do wysokiej jakości życia. Tak postrzegany jest sport dla wszystkich w krajach Unii Europejskiej oraz w międzynarodowych organizacjach sportowych. Naczelnym celem, co wyraźnie zaakceptowano na ostatnim XIII Krajowym Zjeździe Delegatów TKKF, jest kontynuowanie akcji zwiększania aktywności fizycznej naszego społeczeństwa poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnych postaw wobec osobistej kultury fizycznej, dbania o silne i sprawne ciało.

Ostatni zjazd TKKF przyjął za priorytetowe programy na najbliższy okres czasu akcje "Sport dla wszystkich dzieci" i "Sport w rodzinie". Ten pierwszy program będzie realizowany przez tworzenie warunków do sportowego spędzania wolnego czasu od nauki przez organizowanie m.in.:

Masowych imprez sportowych, turystycznych i integracyjnych, które będą promowały różnorodne dyscypliny sportowe, tzw. "mini formy", a także turystykę i ekologię pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne sportowe wakacje w formie obozów sportowych współzawodnictwo i sportową rywalizację dzieci i młodzieży nie objętej specjalistycznym szkoleniem w lekkoatletyce, piłce nożnej i koszykowej różne masowe akcje, jak np. "Kosz w każdym osiedlu" promocję gier rekreacyjnych i sportowych

Akcja "Sport w rodzinie" obejmuje m.in. takie, sprawdzone już formy, jak:

promocyjne wczasy rekreacyjno-sportowe i profilaktyczno-zdrowotne dla rodzin w ośrodkach TKKF amatorskie zawody rodzinne w tzw. sportach całego życia aktywna turystyka rodzinna

Atrakcyjny program TKKF wychodzący naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom społeczeństwa, który promuje sportowy styl życia, na pewno przyczyni się do rozwoju organizacyjnego Towarzystwa, zwiększenia liczby jego członków i ognisk oraz klubów, stałych zespołów ćwiczebnych.

Aktualne dane statystyczne i organizacyjne przedstawiają się optymistycznie w aspekcie coraz bardziej dynamicznego rozwoju powszechności kultury fizycznej i przekonywania się naszego społeczeństwa do hołdowania stylowi życia w zdrowiu i sprawności. W ostatnim roku działało ponad 1400 ognisk TKKF, które skupiały około 190 tysięcy osób systematycznie uprawiających różne formy rekreacyjno-sportowe.

W ogniskach tych działa ponad 9500 zespołów i sekcji, w których ćwiczy ponad 220 tysięcy osób obu płci i różnego wieku. Same ogniska TKKF przeprowadzają rocznie około 24 tysięcy imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem ponad 3.8 miliona uczestników.

Na podst. materiałów : Henryk Jasiak, Andrzeja Jotan - "Leksykon sportu dla wszystkich"