Wybory, Wybory,....

 

 

Szanowny/a/  Pan/i

Delegat ..............................          Ogniska /Klubu/ Zarządu (Dzielnicowego/Gminnego/Miejskiego/Powiatowego/...)TKKF

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Zarząd  Wojewódzki  Pomorskiego Związku Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej w Gdańsku uprzejmie zaprasza na XIV Wojewódzki Zjazd Delegatów Pomorskiego Związku TKKF, który odbędzie się w dniu 18 listopada 2006 roku(SOBOTA) o godz. 11.00 w I terminie lub o godz. 11.15 w II terminie. Zjazd odbędzie się w SALI nr 003 Nowy Ratusz ul. Wały Jagiellońskie 1,  -WEJŚCIE od strony Dworca Gdańsk Główny PKP dołem, budynek (b. Żaka) obecnie siedziba Rady Miasta Gdańska.

 Porządek obrad:

1.      Powołanie Prezydium i Przewodniczącego Zjazdu.

2.      Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.

3.     Powalanie Komisji Zjazdowych.

4.     Sprawozdanie ustępującego Zarządu i W.K.R. za okres  kadencji 2002 –2006.

5.   Wybory władz Zarządu Woj. PZ TKKF, WKR oraz delegatów na XIV Krajowy Zjazd TKKF            w Warszawie.

6.    Przyjęcie Uchwały Zjazdowej.

 

Prosimy o punktualne i niezawodne przybycie.

 

Za ustępujący Zarząd (-)Marek M.Moneta- prezes

 

 

 REGULAMIN

OBRAD ZJAZDU DELEGATÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU TKKF

w dniu 18 listopad 2006 r.

§ 1

1.  Zgodnie z statutem Pomorskiego Związku Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej w Gdańsku oraz wnioskami  O/TKKF. Zjazd  Delegatów PZ TKKF odbywa się na podstawie;   Statutu  PZ TKKF,  uchwały Zarządu Wojewódzkiego PZ TKKF, oraz  Zarządu  Głównego TKKF. 

2.  Zjazd Delegatów Wojewódzkiego TKKF w  Gdańsku obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu i porządku obrad,  którego  projekt przedstawia.

§ 2

l. W Zjeździe Delegatów Pomorskiego Związku TKKF  udział biorą:                                                                                

a.  z głosem decydującym - delegaci wybrani  na walnych zebraniach Ognisk, Klubów  TKKF i Związków  regionalnych będących członkami zwyczajnymi i  bezpośrednimi  Woj.TKKF w Gdańsku.

b. z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym członkowie ZW PZ TKKF i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, którzy .nie zostali wybrani delegatami oraz osoby zaproszone przez Zarząd Woj. TKKF .

§ 3

 

Delegaci swą obecność na Zjeździe potwierdzają na liście obecności, otrzymują mandaty upoważniające do głosowania.

§ 4

Zjazd jest prawomocny (w pierwszym terminie) przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W drugim terminie Zjazd jest prawomocny bez względu na ilość przybyłych delegatów.

§ 5

1.      Zjazd otwiera  organizator ; który podaje do zatwierdzenia :

2.      a. Regulamin obrad Zjazdu,                                                                                                                                                                    b. Zarządza wybory Prezydium Zjazdu w składzie:                                                                                                                            - przewodniczący Zjazdu                                                                                                                                                                        - zastępcę przewodniczącego  i  sekretarza Zjazdu

3.       Przewodniczący Zjazdu:

-          -          przedstawia do zatwierdzenia porządek obrad Zjazdu

-          -          kieruje przebiegiem obrad Zjazdu,

-          -          czuwa nad przestrzeganiem regulaminu i porządku obrad

-          -          podejmuje decyzje w sprawie trybu załatwiania zgłoszonych wniosków

-          -          prowadzi obrady, udziela głosu,

-          -          zarządza głosowanie i ogłasza wyniki (z wyjątkiem wyboru do władz)

-          -          wykonuje decyzje  Zjazdu, udziela głosu poza kolejnością w sprawach formalnych i dla złożenia wyjaśnień    (przewodniczący   decyduje o tym, czy sprawa jest formalna i określa czas wypowiedzi).

§ 6

l. Zjazd wybiera następujące Komisje:

   a. Mandatowa, b. Wyborcza, c. Uchwał i Wniosków d. Skrutacyjna

2. Komisje Zjazdu spełniają następujące funkcje:

a.     Mandatowa -stwierdza prawomocność Zjazdu

b.     Wyborcza -w porozumieniu z delegatami poszczególnych środowisk i przedstawicielami ustępujących władz zgłasza Zjazdowi listę kandydatów do władz wojewódzkich TKKF oraz przedstawia ich sylwetki.

c.      Uchwał i Wniosków -opracowuje projekt uchwał Zjazdu Pomorskiego Zw. TKKF na podstawie wygłoszonych referatów, wniosków i postulatów zgłoszonych podczas dyskusji.

d.     Skrutacyjna - przygotowuje listy do głosowania, przeprowadza wybory oblicza głosy i ogłasza wyniki wyborów.

Członkowie Komisji nie mogą kandydować do władz zwłaszcza z Komisji Skrutacyjnej

 

3. W skład Komisji Zjazdowych wybierane są osoby będące delegatami na Zjazd   z wyjątkiem Komisji Uchwał i Wniosków.  Komisje pracują kolegialnie pod kierownictwem wybranym spośród swego grona przewodniczącego.

§ 7

Obrady Zjazdu

1.      Uczestnikom Zjazdu udziela się głosu w dyskusji na podstawie (ust./pisemnych) zgłoszeń skierowanych do Przewodniczącego.

Prawo zabierania głosu poza kolejnością, bez  zgłoszenia na piśmie, posiadają, organizatorzy Zjazdu, członkowie ZG i ustępujących władz wojewódzkich w celu udzielania wyjaśnień oraz występujący w sprawach formalnych. Wystąpienie nie może trwać dłużej niż 10 min. Zjazd może ograniczyć czas wystąpienia do  5 minut.

2.     W przypadku nie wyczerpania listy dyskutantów, delegaci oraz zaproszeni goście, którzy nie zabrali głosu w dyskusji, mają złożyć na piśmie treść swoich wystąpień do protokołu.

3.     Wszelkie wnioski dyskutantów powinny być składane na piśmie do Sekretarza Zjazdu. Wnioski nagłe, dotyczące wyłącznie sposobu prowadzenia obrad, porządku dziennego i interpretacji są rozpatrywane przez Zjazd poza kolejnością.

§ 8

Zasady głosowania i wybory władz

1. Przewodniczący Zjazdu zarządza głosowanie i ogłasza wyniki (z wyjątkiem wyboru do władz).

2. Wszystkie uchwały i wnioski przyjmowane są zwykłą większością głosów. (uprawnionych do głosowania) z wyjątkiem przypadków wymagających kwalifikowanie większości głosów, przewidzianych w statucie  ZW TKKF .

3. W pierwszej kolejności głosowane są poprawki, a następnie uchwała lub wniosek w całości. Wnioski głosuje się w kolejności ich zgłaszania.

4. Głosowanie odbywa się :

a. w sposób jawny przez podniesienie mandatów-w sprawach przyjęcia porządku i regulaminu obrad, wyboru komisji zjazdowych, przyjmowania i uchwalenia wniosków.

b. w sposób jawny lub tajny przy wyborze: członków Zarządu Pomorskiego Zw. TKKF i  Komisji Rewizyjnej PZ TKKF oraz delegatów na  Krajowy Zjazd TKKF.

c. jeden delegat na Zjazd ma tylko jeden głos.

5. Na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej PZ TKKF kandydować mogą delegaci  Zjazd Pomorskiego Związku TKKF oraz osoby zaproszone przez organizatora, ustępujący Zarząd.

6. Na delegatów na  Krajowy Zjazd TKKF kandydować mogą tylko delegaci na Zjazd  PZ TKKF oraz członkowie ZW PZ TKKF.

7. Zgłoszone kandydatury do władz wojewódzkich i na delegatów na Zjazd Krajowy powinny być umotywowane oraz poparte zgodą kandydata.

8. Do władz wojewódzkich mogą być wybierani w zasadzie kandydaci obecni na Zjeździe. W wyjątkowym wypadku – usprawiedliwiona absencja kandydata na Zjeździe, należy przedstawić, jego pisemną zgodę na kandydowanie. Nieobecność kandydata na Zjeździe ma prawo uznać za usprawiedliwioną wyłącznie Zjazd.

 9. Zjazd wybiera:  

członków Zarządu - w liczbie  od  7 do 11 osób;

członków Komisji Rewizyjnej - w liczbie 3 - 5 osób.

delegatów na  Krajowy Zjazd TKKF -w liczbie 2 osób  i  jednego zastępcę

10. Komisja Wyborcza w pierwszej kolejności przedkłada delegatom kandydatów na funkcję prezesa Zarządu Woj. Pomorskiego Związku TKKF 

11. Do proponowanych przez Komisję Wyborczą kandydatur delegaci mogą zgłaszać dalsze kandydatury z sali.

Ponadto Komisja Wyborcza przedkłada delegatom listy kandydatów

- do Zarządu PZ TKKF

- do Komisji Rewizyjnej

- na delegatów na Krajowy Zjazd TKKF

12. O zamknięciu list kandydatów decyduje Zjazd w głosowaniu jawnym

13. Ważnymi głosami są głosy zawierające 1 lecz nie więcej niż 11 nazwisk do Zarządu. I lecz nie więcej niż 5 nazwisk do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej  I lecz nie więcej niż 2 nazwiska(oraz jednego zastępcy) na Zjazd Krajowy, nie przekreślone całkowicie i bez dopisu  innych kandydatów.

14. Za wybranych w skład Zarządu, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na  Krajowy Zjazd uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów, jednak nie mniej niż 50 % ważnych głosów + 1 głos. Gdyby dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą ilość głosów (dotyczy to tych kandydatów. którzy w wyniku głosowania zajęli końcowe miejsca w ustalonym liczbowo składzie władz Woj.TKKF. o tym który z nich wejdzie decyduje Zjazd w odrębnych głosowaniach.

15. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów i odczytuje go uczestnikom Zjazdu.

16. Po zgłoszeniu wyników wyborów władze konstytuują się zgodnie z wymogami statutu PZ TKKF .

17. Rezultat ukonstytuowania się władz podaje do wiadomości Przewodniczący  Zjazdu.

18. Wszelkich zmian w regulaminie i porządku obrad władny jest dokonać jedynie Zjazd. Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie załatwiane są w sposób i w trybie ustawowym przez Prezydium Zjazdu.

19. Obrady Zjazdu Pom. Zw. TKKF są protokołowane(ew. dodatkowo nagrywane). Obsługę techniczną Zjazdu zabezpiecza biuro zjazdowe.

 

S p r a w o z d a n i e  z działalności za lata 2002-2006

        Szanowne Koleżanki i Koledzy,

         Działalność naszego Towarzystwa prowadzona była w oparciu o Uchwały XIII Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów TKKF, który odbył się po półrocznym formalnym zawieszeniu w wyniku braku funduszy na utrzymanie biura(2-pełne etaty, oraz zaległy czynsz za lokal(dwa pom. biurowe) przy Al. Zwycięstwa 51)i do końca nierozliczoną dotację z Urzędu Marszałkowskiego. Z inicjatywy działaczy i Zarządu Głównego TKKF przeprowadzono sprawnie zebranie mobilizujące z ustępującym Zarządem Wojewódzkim, a następnie ww. Zjazdem. Realizacja Uchwał znalazła odbicie w roboczych planach Zarządu Wojewódzkiego Pomorskiego Związku TKKF, jego Prezydium i wolontariuszy.

Poniższe sprawozdanie winno być sporządzone w przyszłym roku, ponieważ wtedyto upływa pełna kadencja. Niestety Uchwały Zarządu Głównego jak i sytuacja, która wynika z trudnej sytuacji Związku przedstawiona zostanie na tym Zjeździe.

1.        Zjazd powołał 11-sto osobowy skład ZW PZ TKKF oraz 5-cio osobową Wojewódzką Komisje Rewizyjną. W sprawozdawczym okresie Zarząd zbierał się 8 razy. Frekwencja na posiedzeniach wynosiła ca 52%. Zarząd na swoich posiedzeniach (w tym na jednym poszerzonym o wszystkich delegatów Nadzwyczajnym Zjeździe dot. Zmian Statutowych)omawiał sprawy wynikajace z realizacji programów, spraw bieżących i statutowych,

-                  Przygotowanie i zatwierdzenie 6-ciu wniosków z wystąpieniem o grand z funduszu Urzędu Marszałkowskiego i innych oraz do ZG

-                  Zatwierdzanie Kalendarza Imprez o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim

-                  Kilkakrotnie spotykała się interwencyjnie z Komisją Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu, oraz z jej Przewodniczącą radną p. Małgorzatą Kamińska-Sobczyk i Marszałkami w celu zmiany podejścia do Pomorskiego TKKF.

-                  Próby ustalenia i wyegzekwowania składki członkowskiej

-                  Przygotowania dokumentacji sadowej do rejestracji KRS

-                  Aktywny udział w Wojewódzkim TMiG i kontakt ze wszystkimi gminami i powiatami.

-                  Wywoływanie ciekawych inicjatyw i aktywizacji udział w kilkudziesięciu szkoleniach, konferencjach także zagranicznych reprezentujących PZ TKKF i Pomorski Sport dla Wszystkich

-                  Przygotowanie dokumentacji wstępnej i uzyskanie pozytywnej opinii (m.in. Ministerstwa Nauki) dot. ew. dofinansowania z funduszy offsetowych na Centrum Szkoleniowe Sportowo-Rekreacyjnego Sportów Wodnych Pom. TKKF

-                  Utrzymywanie stałych kontaktów z instytucjami zewnętrznymi zajmującymi się k. f. w naszym województwie (sporządzaniem uchwał, wniosków, pism, itd.), stałym kontaktem z ZG TKKF

-                  Opiniowanie, lustrowanie, doradzanie uczestnictwo w Walnych Zebraniach kilkunastu Ognisk TKKF

-                  Prowadzenie szkoleń zleconych przez ZG TKKF i innych

-                  Wzorcowe prowadzenie ogólnopolskich programów zleconych przez ZG ”Bieg po Zdrowie”(uczestnictwo w każdym większym maratonie) i Terapii Trzeciego Wieku – prace przy przyjęciu przedszkola na ten cel. 

-                  Monitorowaniem imprez dofinansowywanych z ZG TKKF, MENiS a następnie MS.

-                  Umocnienie naszego stowarzyszenia w regionie poprzez stałe uczestnictwo w Pomorskiej Radzie Sportu.

-                  Motywowanie i pomoc dla Ognisk, Klubów i Zarządów Regionalnych (Powiatowych, Miejskich, Gminnych, Dzielnicowych, itd.)do ich powstawania wyszukiwanie stosownych szkoleń, aby stowarzyszenie k.f.  posiadało zapewnienie o ciągłości swoich działań programowych w przyszłości i w zakresie dążenia do spójności społecznej w stowarzyszeniach kultury fizycznej  na danym obszarze.

2.        Nie udało się nam stworzyć sieci partnerów lokalnych w każdym większym mieście województwa i środowisku prosportowym, co było naszym priorytetem dla zdrowia i sportu dla wszystkich. Dlatego też podjęliśmy się uruchomienia strony internetowej www.tkkf.org.pl i wyszukiwaniu społecznych Lokalnych Animatorów, którego celem jest rozwój i profesjonalizacja działań prospołecznych poprzez stworzenie sieci organizacji zainteresowanych animowaniem działań lokalnych dla sportu i zdrowia – niestety przedsięwzięcie to wymaga nakładu znacznych środków finansowych, a na dzisiaj jest ono realizowane całkowicie społecznie poprzez zaprzyjaźnionych wolontariuszy.

3.        Nie udało nam się pozyskać środków na uruchomienie biura obsługi ZW PZ TKKF z prawdziwego zdarzenia, zabezpieczającego odpowiednie warunki do prowadzenia działalności celem utrzymywania stałych kontaktów z organizacjami i naszymi członkami jak i z jednostkami nadrzędnymi.

4.        Stan organizacyjny figuruje na naszej stronie w Menu >Kluby i wynosi ca 34 wg danych GUS za lata sprawozdawcze. Nie uwzględniono jednostek, które się u nas jeszcze nie zarejestrowały(członków bezpośrednich i pośrednich)jak Krynica Morska, Susz, itd. Udało się nam reaktywować kilka Ognisk m.in. w Kwidzynie, w ZK Malbork, prowadzimy rozmowy z pięcioma innymi. Powołano także nowe Ognisko w Gdańsku i Gdyni, a z uwagi na straszną biurokrację nie udało się zarejestrować nowego Ogniska, które miało działać przeciw patologii w gdańskiej dzielnicy Stogi.

5.        Zaproszeni zostaliśmy do współpracy z Gdańską Akademią Medyczną jako głównego beneficjenta środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w zakresie promocji zdrowia środkami kultury fizycznej.

6.        W mniejszym zakresie mogliśmy też koordynować działalność programową ognisk a zwłaszcza: - prowadzenia stałych zespołów stale ćwiczących o charakterze rekreacyjnym i sportowym, programów prewencyjnych, imprez masowych zwłaszcza lokalnych, prowadzonych lig, ostatnio sygnalizowanego braku szkolenia animatorów sportu dla wszystkich, organizacji spartakiad miedzy/zakładowych. Sekcje sportowe związane ze sportem wyczynowym należą do poszczególnych związków sportowych – my jesteśmy od; „masowości”, sportu rodzinnego, zdrowego stylu życia. Delegatom dzisiejszego Zjazdu nie trzeba tłumaczyć, gdyż to oni te zadania wykonują i to należycie.

 


        Prosimy Państwa o kontynuacje dotychczas realizowanych działań polegających na nawiązywaniu  współpracy z szkołami i lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami samorządów lokalnych. Przewidujemy dalszy intensywny rozwój działań zmierzających do wyłonienia ośrodków, które będą na swoim terenie podejmować się animacji procesów integracyjnych i organizacyjnych w k.f.. W ramach spotkań z partnerami, wypracowane zostaną podstawy funkcjonowania sieci TKKF, plany działań lokalnych i wspólne projekty prospołeczne w aspekcie kultury fizycznej.

        Aby integrować sektor sportowy w województwie pomorskim musimy pozyskać także środki na organizacje szkoleń, spotkań tematyczne dotyczące inicjatyw prozdrowotnych środkami kultury fizycznej oraz budowania silnego sportu dla wszystkich.

        W większości stowarzyszeń prowadzi szkolenia działaczy, wolontariuszy i kadry stałej parającej się działalnością strategiczną NGOs. Trudno sobie wyobrazić organizację, w której zabrakłoby powodów, aby dokształcać lub szkolić swoich członków. Tymczasem zdolność do szybszego uczenia się od konkurencji może stać się jedynym trwałym elementem przewagi, a Pomorski TKKF mimo blisko 50-cio letniego istnienia nie wypracował sobie stałego systemu wspomagania finansowania swego programu oraz obligatoryjnego pracy obsługi.

                                                                                                                                       Marek M. Moneta