POMORSKI ZWIĄZEK

TOWARZYSTW  KRZEWIENIA  KULTURY  FIZYCZNEJ

ZARZĄD WOJEWÓDZKI

w Gdańsku

Projekt

Główne kierunki działalności

Pomorskiego Związku Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej

w latach 2006 - 2010

W uwagi na wniosek delegata na XIV Wojewódzki Zjazd Delegatów Pom .Zw. TKKF w dniu 18.11.2006 r. w Gdańsku, O opracowanie ”Głównych kierunków działalności” i połączenia go z przedstawionym Programem na przyszłą kadencje - przedstawiamy go na II części Wojewódzkiego Zjazdu. w dn.j.n.(Program w materiałach I-części Zjazdu)

Gdańsk dn.03.12.2006 r.

 

****************************************************

Główne kierunki działalności Pomorskiego Związku Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej w latach 2006-2010

WSTĘP

Celem naszej działalności jest:

 

Główne działania programowe ukierunkowane będą na organizację przedsięwzięć z zakresu sportu dzieci i młodzieży oraz sportu rodzinnego, prozdrowotnych form aktywności fizycznej osób dorosłych i seniorów, integrację poprzez sport, a także kształcenie i dokształcanie kadr.

Uczestniczyć będziemy w realizacji "Strategii rozwoju sportu w Polsce do roku 2012" w zakresie celu strategicznego Nr 2: "Sport dla wszystkich, rozwój powszechności i dostępności sportu w społeczeństwie", organizując między innymi ogólnopolskie, wojewódzkie, powiatowe akcje i kampanie promujące aktywność ruchową:

SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Sport determinuje prawidłowy rozwój młodego pokolenia, rozwija zainteresowania i umiejętności sportowe, kreuje zachowania prozdrowotne, zapobiega narastającym zjawiskom patologii społecznej. Dlatego też należy tworzyć warunki i zachęcać do aktywności sportowej jak najwięcej dzieci i młodzieży, bez względu na ich sprawność fizyczną i uzdolnienia sportowe.

Działania w tym zakresie należy realizować w formie:

         dla dzieci i młodzieży uzdolnionej i zdradzającej niedostatki koordynacji ruchowej,

SPORT RODZINNY

Tradycyjnie, kształtowaniu aktywnego stylu życia w rodzinie poświęcamy dużo uwagi. Wiodącymi formami działalności w tej dziedzinie powinny być:

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA DOROSŁYCH I SENIORÓW

Działania w ramach tego kierunku związane są z promocją zdrowego stylu życia oraz zapobieganiem, poprzez ćwiczenia fizyczne, powstawaniu i rozwojowi chorób cywilizacyjnych.

Zalecamy:

dla schorzeń związanych z podeszłym wiekiem,

Powinniśmy również dążyć do zwiększenia ilości Gminnych i Miejskich Ośrodków Joggingu oraz Ośrodków Terapii Ruchowej dla Osób III Wieku.

INTEGRACJA POPRZEZ SPORT

Integracja osób sprawnych i sprawnych inaczej poprzez sport, rekreację i turystykę powinna być ważnym kierunkiem naszej działalności. W systemie działań sportowo-rekreacyjnych TKKF należy uwzględnić organizację:

zespołowych i indywidualnych (w zależności od stopnia niepełnosprawności),

Realizacja tych zadań wymaga nawiązania współpracy z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

KSZTAŁCENIE I DOKSZTAŁCANIE KADR

 

Ważnym celem jest podnoszenie na wyższy poziom i uatrakcyjnienie prowadzonych przez nas szkoleń. Wymaga to dokonania analizy systemu szkolenia, modyfikacji realizowanych dotychczas programów, opracowania programów nowych form rekreacyjnych oraz materiałów metodyczno-szkoleniowych niezbędnych do ich realizacji. Należy stworzyć poprzez ZG TKKF możliwości do podnoszenia kwalifikacji zawodowych instruktorom rekreacji z wyższym wykształceniem, do stopnia trenera profilaktyki zdrowotnej w różnych specjalnościach.

Szkolenie i dokształcanie kadr powinno odbywać się przede wszystkim w odpowiednich warunkach i w parciu o wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną z możliwością pozyskania dofinansowania.

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI

Źródłami finansowania naszej działalności są składki członkowskie, dochody własne pochodzące z składek-wpłat od uczestników zajęć, kursów, obozów, wczasów sportowo-rekreacyjnych, z organizacji imprez na zlecenie oraz wynajmu obiektów i sprzętu, środki pozyskiwane na realizację zadań publicznych, a także wpłaty darczyńców. Niedostateczna ilość tych środków stanowi najpoważniejszą barierę w realizacji wielu zadań statutowych TKKF.

Odbiorcą naszych usług są różne grupy społeczne i wiekowe. Tylko w ograniczonym zakresie możliwe jest pobieranie opłat od dzieci, młodzieży, osób starszych lub o niskich dochodach. Dlatego też, dla dalszego rozwoju naszego Towarzystwa, niezmiernie istotne będzie wzmożenie wysiłków mających na celu pozyskanie jak największej ilości środków finansowych. W tym celu należy opracowywać aplikacje i wnioski o granty a także oferty atrakcyjnych działań, które zainteresują ministerstwa, rządowe agendy terenowe, fundacje, PFRON itp., samorządy lokalne, środowiska, przedsiębiorców itd.

Należy bardziej, niż dotychczas, ubiegać się o środki z programów strukturalnych Unii Europejskiej a w tym współpracować z Departamentem Programów Regionalnych Województwa Pomorskiego przy przygotowywaniu programów regionalnych i sektorowych, w których uczestniczy samorząd Województwa w zakresie sposobów zarządzania i wdrażania. Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie zarządzania regionalnymi priorytetami Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)WUP; i innymi Departamentami Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego.

Szczególnym zadaniem jest pozyskanie środków na budowę nowoczesnej bazy szkoleniowo-aktywizującej z zapleczem jako głównego Pomorskiego Centrum Towarzystwa w Trójmieście.

ZADANIA ORGANIZACYJNE

Mając na uwadze dbałość o rozwój oraz dobry wizerunek Towarzystwa należy podjąć działania prowadzące do:

Konieczne jest udzielanie pomocy merytorycznej działaczom i wolontariuszom ogniw podstawowych poprzez organizowanie doradztwa, konsultacji i szkoleń.

Ważnym zadaniem będzie właściwe zorganizowanie obchodów 5O-lecia Pomorskiego Towarzystwa(monografia, wyróżnienia,...). Dla właściwego ich przygotowania zaleca się opracowanie lokalnych programów uwzględniających uroczystości w ogniskach oraz imprezy miejskie oraz co najmniej jedną wojewódzką. Należy je wykorzystać do zaprezentowania dorobku Towarzystwa oraz uhonorowania działaczy i wolontariuszy-sympatyków naszego stowarzyszenia.

 

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD

XIV Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów

Pomorskiego Związku Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej

(2 część)

Termin zebrania sprawozdawczo-wyborczego:-  dnia 03.12.06  o godz. 10:30 (w pierwszym terminie i 10:45 w drugim) ul.Kombatantów 4, sala klubu  Gdańsk Zaspa

1. Odczytanie protokołu z pierwszej części Zjazdu PZ TKKF.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie ustępującego Zarządu PZ TKKF i Komisji Rewizyjnej Związku.

4. Dyskusja i uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Związku.

5. Wybory władz”

 a) Zarządu Związku;

 b) Komisji Rewizyjnej Związku.

6. Przedstawienie wyników wyborów i wstępnego programu przez nowe władze.

7. Przyjęcie uchwały zjazdowej i zakończenie obrad.

 

REGULAMIN

OBRAD ZJAZDU DELEGATÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU TKKF

(w dniu 18 listopada br. - wybrano m.in. delegatów na Krajowy Zjazd w W-wie dn.25.11.06)

w dniu  03 grudnia 2006 r.

§ 1

1.  Zgodnie z statutem Pomorskiego Związku Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej w Gdańsku oraz wnioskami  członków PZ TKKF, Zjazd  odbywa się na podstawie;   Statutu  PZ TKKF,  uchwały Zarządu PZ TKKF, oraz  Zarządu  Głównego TKKF. 

2.  Zjazd Delegatów Pomorskiego Związku TKKF w  Gdańsku obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu i porządku obrad.

§ 2

l. W Zjeździe Delegatów Pomorskiego Związku TKKF  udział  biorą:

a.  z głosem decydującym - delegaci  wybrani  na walnych zebraniach Ognisk, Klubów  TKKF i Związków  regionalnych  .będących członkami zwyczajnymi i  bezpośrednimi  PZ TKKF w Gdańsku.

b. z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym członkowie Zarządu PZ TKKF i Komisji Rewizyjnej Związku, którzy .nie zostali wybrani delegatami oraz osoby zaproszone przez Zarząd PZ TKKF .

§ 3

Delegaci swą obecność na Zjeździe potwierdzają na liście obecności oraz otrzymują mandaty upoważniające do głosowania

§ 4

Zjazd jest prawomocny (w pierwszym terminie) przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W drugim terminie Zjazd jest prawomocny bez względu na ilość przybyłych delegatów.

§ 5

1. Zjazd otwiera  Prezes Zarządu PZ TKKF lub jego zastępca,  który przedstawia do zatwierdzenia :
a) Regulamin obrad Zjazdu,
b) Zarządza wybory Prezydium Zjazdu w składzie:
 - przewodniczący Zjazdu, 
 - 2 zastępców przewodniczącego  i  sekretarza protokolanta Zjazdu.
2. Przewodniczący Zjazdu:

-         - przedstawia do zatwierdzenia porządek obrad Zjazdu

-         - kieruje przebiegiem obrad Zjazdu,

-         - czuwa nad przestrzeganiem regulaminu i porządku obrad

-         - podejmuje decyzje w sprawie trybu załatwiania zgłoszonych wniosków

-         - prowadzi obrady , udziela głosu,

-         -  zarządza głosowanie i ogłasza wyniki  (z wyjątkiem wyboru do władz)

-         -  wykonuje decyzje  Zjazdu, udziela głosu poza kolejnością w sprawach formalnych i dla złożenia wyjaśnień    (przewodniczący   decyduje o tym ,czy sprawa jest formalna i określa czas wypowiedzi).

§ 6

l. Zjazd wybiera następujące Komisje :
   a. Mandatową,  b. Wyborczą, c. Uchwał i Wniosków d. Skrutacyjną.
2. Komisje Zjazdu spełniają następujące funkcje :
   a. Mandatowa -stwierdza prawomocność Zjazdu 
   b. Wyborcza -w porozumieniu z delegatami poszczególnych środowisk i przedstawicielami ustępujących władz zgłasza Zjazdowi listę kandydatów do władz PZ TKKF oraz przedstawia ich sylwetki.

   c. Uchwał i Wniosków -opracowuje projekt uchwał Zjazdu Pomorskiego TKKF na podstawie wygłoszonych referatów, wniosków i postulatów zgłoszonych podczas dyskusji.

   d. Skrutacyjna - przygotowuje listy do głosowania, przeprowadza wybory oblicza głosy i ogłasza wyniki wyborów.
Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do władz PZ TKKF.
3. W skład Komisji Zjazdowych wybierane są osoby  będące delegatami na Zjazd  z wyjątkiem Komisji Uchwał i Wniosków.  Komisje pracują kolegialnie pod kierownictwem wybranym spośród swego grona przewodniczących.

§ 7

Obrady  Zjazdu

l. Uczestnikom Zjazdu udziela się głosu w dyskusji na podstawie (ust./pisemnych) zgłoszeń skierowanych do Przewodniczącego.

Prawo zabierania głosu poza kolejnością, bez  zgłoszenia na piśmie, posiadają, organizatorzy Zjazdu, członkowie ZG i ustępujących władz wojewódzkich w celu udzielania wyjaśnień oraz występujący w sprawach formalnych. Wystąpienie nie może trwać dłużej niż 10 min. Zjazd może ograniczyć czas wystąpienia do  5 minut.

2. W przypadku nie wyczerpania listy dyskutantów, delegaci oraz zaproszeni goście, którzy nie zabrali głosu w dyskusji, mają złożyć na piśmie treść swoich  wystąpień do protokołu.

3. Wszelkie wnioski dyskutantów powinny być składane na piśmie do Sekretarza Zjazdu. Wnioski nagłe, dotyczące wyłącznie sposobu prowadzenia obrad, porządku dziennego i interpretacji są rozpatrywane przez Zjazd poza kolejnością.

§ 8

Zasady głosowania i wybory władz

1. Przewodniczący Zjazdu zarządza głosowanie i ogłasza wyniki (z wyjątkiem wyboru do władz).
2. Wszystkie uchwały i wnioski przyjmowane są zwykłą większością głosów (uprawnionych do głosowania) z wyjątkiem przypadków wymagających kwalifikowanej większości głosów, przewidzianych w statucie  PZ TKKF .

3. W pierwszej kolejności głosowane są poprawki, a następnie uchwała lub wniosek w całości. Wnioski głosuje się w kolejności ich zgłaszania.

4. Głosowanie odbywa się :
a. w sposób jawny przez podniesienie mandatów w sprawach przyjęcia porządku i regulaminu obrad, wyboru komisji zjazdowych, przyjmowania i uchwalenia wniosków.

b. w sposób jawny lub tajny przy wyborze: członków Zarządu Pomorskiego Związku TKKF i  Komisji Rewizyjnej PZ TKKF

c. jeden delegat na Zjazd ma tylko jeden głos.

5. Na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej PZ TKKF kandydować mogą delegaci  Zjazd Pomorskiego Związku TKKF oraz osoby zaproszone przez organizatora, ustępujący Zarząd.

6. Zgłoszone kandydatury do władz wojewódzkich  powinny być umotywowane oraz poparte zgodą kandydata.

7. Do władz wojewódzkich mogą być wybierani w zasadzie kandydaci obecni na Zjeździe. W wyjątkowym przypadku – usprawiedliwiona absencja kandydata na Zjeździe, należy przedstawić, jego pisemną zgodę na kandydowanie. Nieobecność kandydata na Zjeździe ma prawo uznać za usprawiedliwioną wyłącznie Zjazd.

8. Zjazd wybiera: 
członków Zarządu - w liczbie  od  7 do 11 osób;
członków Komisji Rewizyjnej - w liczbie 3 - 5 osób.
 
9. Komisja Wyborcza przedkłada delegatom kandydatów do Zarządu PZ TKKF i Komisji Rewizyjnej PZ TKKF

10. Do zaproponowanych przez Komisję Wyborczą kandydatur, delegaci mogą zgłaszać dalsze kandydatury z sali.
11. O zamknięciu list kandydatów decyduje Zjazd w głosowaniu jawnym
12. Ważnymi głosami są głosy zawierające 1 lecz nie więcej niż 11 nazwisk do Zarządu i 1 lecz nie więcej niż 5 nazwisk do Komisji Rewizyjnej nie przekreślone całkowicie i bez dopisania nazwisk innych kandydatów.

13. Za wybranych w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów, jednak nie mniej niż 50 % ważnych głosów + 1 głos. Gdyby dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą ilość głosów (dotyczy to tych kandydatów, którzy w wyniku głosowania zajęli końcowe miejsca w ustalonym liczbowo składzie władz  PZ TKKF), o tym który z nich zostanie wybrany decyduje Zjazd w kolejnych głosowaniach.

14. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów i odczytuje go uczestnikom Zjazdu.
15. Po ogłoszeniu wyników wyborów władze konstytuują się zgodnie z wymogami statutu PZ TKKF .

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Wszelkich zmian w regulaminie i porządku obrad  władny jest dokonać jedynie Zjazd. Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie załatwiane są w sposób i w trybie ustawowym przez Prezydium Zjazdu.

2. Obrady Zjazdu Pomorskiego Związku TKKF są protokołowane (ew. dodatkowo nagrywane). Obsługę techniczną Zjazdu zabezpiecza biuro zjazdowe.