Spis tre軼i:
  1. Nazwa, siedziba, teren dzia豉nia, charakter prawny i zobowi您ania organizacyjne
  2. Cele dzia豉nia i sposoby ich realizacji.
  3. Cz這nkowie, ich prawa i obowi您ki
  4. W豉dze Zwi您ku
  5. Uchwa造. Zasady podejmowania i warunki ich wa積o軼i
  6. Reprezentowanie Zwi您ku
  7. Wyr騜nienia, kary i sankcje organizacyjne
  8. Maj徠ek Zwi您ku
  9. Zmiana statutu
  10. Rozwi您anie Zwi您ku nast瘼uje po podj璚iu uchwa造 przez Zjazd Delegat闚

STATUT

Pomorskiego Zwi您ku  Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej

w Gda雟ku

Ma na celu ustanowienie praw i obowi您k闚 dla cz這nk闚 stowarzyszaj帷ych si oraz normuje struktur i ustr鎩 wewn皻rzny zwi您ku.  Zosta opracowany na podstawie ustawy;    Prawo o stowarzyszeniach, o dzia豉lno軼i po篡tku publicznego i o wolontariacie oraz ustawie o kulturze fizycznej.

 

ROZDZIA  I

Nazwa, siedziba, teren dzia豉nia, charakter prawny i zobowi您ania organizacyjne

1

Zwi您ek stowarzysze kultury fizycznej nosi nazw Pomorskiego Zwi您ku  Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej oraz stosuje skr鏒 "PZ TKKF w Gda雟ku" i zwany jest dalej Zwi您kiem.

2

Siedzib Zwi您ku jest miasto Gda雟k, a terenem jego dzia豉nia wojew鏚ztwo pomorskie i makroregion  p馧nocny.

3

Zwi您ek jest organizacj pozarz康ow. Zwi您ek jest organizacj dzia豉lno軼i po篡tku publicznego spo貫cznie u篡teczn, samorz康n, posiadaj帷 osobowo嗆 prawn.

 

4

Okre郵enia u篡te w statucie oznaczaj:

   a)  TKKF - Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej,

   b)  Zjazd - Zjazd Delegat闚,

   c)  Zarz康 - Zarz康 Zwi您ku,

   d)  Komisja - Komisj Rewizyjn Zwi您ku.

5

Zwi您ek deklaruje przynale積o嗆 do Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej na prawach cz這nka zwyczajnego bezpo鈔edniego oraz zobowi您uje si do sta貫go u篡wania jego god豉, barwy i flagi.

   a)  god貫m - jest kompozycja liter "TK" na bia造m polu oraz "KF" na czerwonym polu, zamkni皻a z dw鏂h stron dekoracyjnymi elementami barwy zielonej,

   b)  barwami - s kolory: bia造, czerwony i zielony,

   c)  flag - jest prostok徠ny p豉t materia逝 koloru bia貫go z pasem czerwonym w g鏎nej jego cz窷ci i god貫m umieszczonym po鈔odku.

6

Zwi您ek zobowi您uje si do:

   a) dzia豉nia zgodnego ze statutem i uchwa豉mi w豉dz Zwi您ku TKKF, do kt鏎ego nale篡 na prawach cz這nka zwyczajnego bezpo鈔edniego,

   b) niezw這cznej zmiany lub cofni璚ia uchwa造 Zwi您ku niezgodnej ze statutem lub uchwa陰 TKKF.

ROZDZIA  II

Cele dzia豉nia i sposoby ich realizacji.

7

Celem Zwi您ku jest:

1.  Dzia豉nie na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym tak瞠 na rzecz rekreacji ruchowej (sportu dla wszystkich) oraz profilaktyki zdrowotnej.

2.  Mobilizacja spo貫cze雟twa do utrzymania oraz podnoszenia sprawno軼i fizycznej, 
w szczeg鏊no軼i przez osoby starsze, m這dzie i dzieci.

3.  Krzewienie zami這wania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu, prowadzenie dzia豉lno軼i szkoleniowej w鈔鏚 os鏏 sprawnych i niepe軟osprawnych.

4.  Kszta速owanie w鈔鏚 os鏏 fizycznych, zrzeszonych u cz這nk闚 zwyczajnych Zwi您ku patriotyzmu, dyscypliny i solidarno軼i oraz sumiennego wype軟iania obowi您k闚 spo貫cznych i obywatelskich.

5.  Zrzeszenie ognisk, klub闚 TKKF  i innych organizacji non profit,  kt鏎ych cz這nkowie animuj zdrowy styl 篡cia i szeroko rozumian kultur fizyczn

5.  Promowanie i organizacja wolontariatu.

 

8

Realizacja cel闚 nast瘼uje poprzez:

1.  Propagowanie i organizowanie uprawiania kultury fizycznej, rekreacji ruchowej, profi衍aktyki zdrowotnej, rehabilitacji ruchowej, edukacji i sportu.

2.  Organizowanie nauczania z dziedziny rekreacji ruchowej, profilaktyki zdrowotnej i sportu.

3.  Prowadzenie informacji i poradnictwa w zakresie szeroko rozumianej kultury fizycznej i rekreacji ruchowej.

4.  Organizowanie zlot闚, festyn闚, turniej闚, konkurs闚, spartakiad i innych masowych imprez sportowo-rekreacyjnych.

5.  Koordynowanie i wspomaganie dzia豉lno軼i zrzeszonych cz這nk闚 w realizacji ich statutowych zada.

6.  Uruchamianie i prowadzenie o鈔odk闚 rekreacyjno-sportowych.

7.  Prowadzenie dzia豉lno軼i animacyjnej, wydawniczej propaguj帷ej g堯wnie tematyk sportowo-rekreacyjn.

8.  Prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej we w豉snym zakresie lub przez udzia w innych podmiotach gospodarczych i zyskiwanie t drog 鈔odk闚 finansowych na cele statutowe.

9.    Wsp馧dzia豉nie z organami administracji rz康owej i samorz康u terytorialnego, zwi您kami zawodowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami w zakresie: kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, wypoczynku dzieci i m這dzie篡, rozwoju fizycznego os鏏 niepe軟osprawnych, promocji i organizacji wolontariatu, przeciwdzia豉nie patologi.

10.Wsp馧praca z plac闚kami naukowymi na polu zagadnie zwi您anych z problematyk edukacji, sportu dla wszystkich, zdrowia i ekologii.

11. Wsp馧praca z organizacjami zagranicznymi o zbli穎nym statutowym kierunku dzia豉nia. 11. Realizowanie zleconych zada publicznych w zakresie kultury  fizycznej i sportu, krajoznawstwa, edukacji, promocji zdrowia i ekologii, organizacji wolontariatu oraz dzia豉 na rzecz os鏏 niepe軟osprawnych, a tak瞠 innej sfery zada publicznych, zwi您anych z realizacj cel闚 statutowych

ROZDZIA  III

Cz這nkowie, ich prawa i obowi您ki

9

Rodzaje cz這nk闚

Zwi您ek zrzesza:

1)  cz這nk闚 zwyczajnych bezpo鈔ednich,

2)  cz這nk闚 zwyczajnych po鈔ednich,

3)  cz這nk闚 nadzwyczajnych.

10

Cz這nek zwyczajny bezpo鈔edni

1. Cz這nkiem zwyczajnym bezpo鈔ednim jest osoba prawna, przyj皻a w tym charakterze przez Zarz康.

2. Cz這nek ma prawo:

     a)  uczestniczy w Zje寮zie Delegat闚 z g這sem stanowi帷ym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym,

     b)  u篡wa nazwy "Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej", flagi Towarzystwa oraz pos逝giwa si jego god貫m,

     c)  zg豉sza postulaty i wnioski wobec w豉dz Zwi您ku oraz ocenia ich dzia豉lno嗆,

     d)  bra czynny udzia we wszystkich formach dzia豉lno軼i Zwi您ku,

     e)  korzysta z urz康ze Zwi您ku na zasadach okre郵onych przez w豉dze Zwi您ku.

3. Do obowi您k闚 cz這nka nale篡:

     a)  przestrzeganie postanowie statutu oraz uchwa w豉dz Zwi您ku,

     b)  regularne op豉canie sk豉dek cz這nkowskich,

     c)  dbanie o dobre imi Zwi您ku i jego maj徠ek.

11

Cz這nek zwyczajny po鈔edni

1. Cz這nkiem zwyczajnym po鈔ednim jest osoba zrzeszona u cz這nka zwyczajnego bezpo鈔edniego.

2. Cz這nek posiada uprawnienia cz這nka zwyczajnego bezpo鈔edniego, z wyj徠kiem uczestniczenia w Zje寮zie Zwi您ku.

3. Do obowi您k闚 cz這nka nale篡:

     a)  przestrzeganie postanowie statutu oraz uchwa w豉dz Zwi您ku,

     b)  dbanie o dobre imi Zwi您ku i jego maj徠ek.

12

Cz這nek nadzwyczajny

1. Cz這nkiem nadzwyczajnym jest osoba wsp馧dzia豉j帷a w rozwoju kultury fizycznej:

2. Prawa i obowi您ki okre郵a Zarz康 Zwi您ku.

13

Nabycie cz這nkostwa

1. Osoba ubiegaj帷a si o przyj璚ie na cz這nka obowi您ana jest z這篡 na pi鄉ie deklaracj przyst徙ienia.

2. Decyzj o przyj璚iu w poczet cz這nk闚 lub o odmowie przyj璚ia wydaje Zarz康, o czym powiadamia ubiegaj帷ego si w terminie 3-ch miesi璚y od dnia otrzymania deklaracji.

3. Przyj璚ie w poczet cz這nk闚 zwyczajnych po鈔ednich nast瘼uje z chwil nabycia praw w Zwi您ku przez cz這nka zwyczajnego bezpo鈔edniego.

14

Utrata cz這nkostwa

1. Cz這nkostwo ustaje na skutek:

     a)  wyst徙ienia,

     b)  wykre郵enia z rejestru cz這nk闚,

     c)  wykluczenia,

     d)  likwidacji osoby prawnej.

2. Wyst徙ienie dla zachowania wa積o軼i winno by zg這szone na pi鄉ie i przyj皻e przez Zarz康 w ci庵u 3-ch miesi璚y. Zarz康 mo瞠 uzale積i przyj璚ie wyst徙ienia od uprzedniego wykonania obowi您k闚 statutowych lub obowi您k闚 cz這nka w豉dz Zwi您ku.

3. Wykre郵enia z rejestru cz這nk闚 dokonuje Zarz康 po ustaleniu nie op豉cania sk豉dek cz這nkowskich przez okres 6-ciu miesi璚y.

4. Wykluczenie nast瘼uje po stwierdzeniu nie przestrzegania postanowie statutu, uchwa w豉dz statutowych lub uchwa w豉dz TKKF. Przed wykluczeniem nale篡 wezwa zainteresowanego cz這nka do osobistego z這瞠nia wyja郾ie.

S. Ustanie cz這nkostwa na skutek likwidacji osoby prawnej nast瘼uje z dniem podj璚ia czynno軼i przez likwidatora osoby prawnej.

15

O ustaniu cz這nkostwa powiadamia si by貫go cz這nka w terminie 14-tu dni przez wys豉nie pisemnej informacji na ostatni jego adres oficjalnie podany.

16

1. Od decyzji Zarz康u o ustaniu cz這nkostwa przys逝guje odwo豉nie do Zjazdu Delegat闚 w terminie 1-go miesi帷a od daty dor璚zenia informacji o ustaniu cz這nkostwa.

2. Osoba, kt鏎ej cz這nkostwo usta這, ma prawo uczestniczy w Zje寮zie Delegat闚 w czasie rozpatrywania jej odwo豉nia, popiera je i sk豉da wyja郾ienia.

3. Do czasu rozstrzygni璚ia odwo豉nia, odwo逝j帷y si nie wykonuje praw i obowi您k闚 statutowych cz這nka.

17

1. Osoba prawna, kt鏎ej cz這nkostwo usta這, traci prawo do korzystania z nazwy "Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej" oraz god豉 i flagi Towarzystwa.

2. Utrata cz這nkostwa przez cz這nka zwyczajnego bezpo鈔edniego powoduje wyga郾i璚ie cz這nkostwa cz這nka zwyczajnego po鈔edniego.

ROZDZIA  IV

W豉dze Zwi您ku

Postanowienia og鏊ne

18

1. W豉dzami Zwi您ku s:

      a)  Zjazd,

      b)  Zarz康,

      c)  Komisja Rewizyjna.

2. W豉dze s sta造mi organami kolegialnymi.

3. Zarz康 Zwi您ku ustala zasady przeprowadzania kampanii sprawozdawczo-wyborczej do w豉dz Zwi您ku.

4. Wyb鏎 w豉dz odbywa si w g這sowaniu tajnym lub jawnym, o czym decyduje uchwa豉 Zjazdu.

5. Kadencja w豉dz trwa 4 lata.

6. Cz這nek w豉dz pe軟i swe funkcje honorowo z wyj徠kiem urz璠uj帷ego cz這nka Zarz康u, kt鏎ego mo瞠 powo豉 Zarz康.

7. Uczestnictwo w posiedzeniach w豉dz jest obowi您kowe.

8. Zawiadomienie cz這nka w豉dz o terminie posiedzenia uznaje si tak瞠 za dokonane, o ile nast徙i這 w drodze nadania pocztowej przesy趾i poleconej na oficjalnie podany ostatni adres zamieszkania, przy zachowaniu terminu okre郵onego statutem lub uchwa陰 w豉軼iwej w豉dzy.

19

1. Mandat cz這nka w豉dz wygasa przed up造wem kadencji w przypadku:

     a)  rezygnacji,

     b)  ustania cz這nkostwa TKKF,

     c)  odwo豉nia,

     d)  utraty praw obywatelskich,

     e)  zgonu.

2. Cz這nek w豉dz mo瞠 by zawieszony w czynno軼iach lub odwo豉ny ze sk豉du w豉dz, je瞠li nie wykonuje przyj皻ych obowi您k闚 lub dzia豉 niezgodnie ze statutem.

3. Uchwa喚 o zawieszeniu w czynno軼iach lub o odwo豉niu cz這nka w豉dz podejmuje Zjazd.

4. Zawieszenie w czynno軼iach mo瞠 obejmowa okres do 6-ciu miesi璚y.

5. W przypadku wyga郾i璚ia mandatu cz這nka w豉dzy, w豉dzy tej przys逝guje prawo uzupe軟ienia swego sk豉du przez powo豉nie osoby, kt鏎a uzyska豉 kolejno najwi瘯sz liczb g這s闚 w wyborach do tej w豉dzy. Liczba cz這nk闚 w豉dz pochodz帷ych z kooptacji nie mo瞠 przekroczy 1/3 og鏊nej liczby cz這nk闚 pochodz帷ych z wyboru. Gdyby w wyborach do w豉dz liczba kandydat闚 by豉 wi瘯sza od liczby os鏏 wybranych, kooptacji podlega cz這nek Zwi您ku uznany przez w豉dze za osob godn pe軟ienia mandatu.

Zjazd delegat闚

20

1. Zjazd Delegat闚 jest najwy窺z w豉dz w Zwi您ku, uprawnion do podejmowania uchwa we wszystkich sprawach dotycz帷ych dzia豉lno軼i Zwi您ku.

2. Zjazd mo瞠 by zwyczajny lub nadzwyczajny.

21

1. Zjazd zwyczajny zwo造wany jest przez Zarz康 raz na 4-ry lata, przed up造wem kadencji w豉dz.

2. O terminie, miejscu i porz康ku obrad Zjazdu, Zarz康 zawiadamia delegat闚 na pi鄉ie nie p騧niej ni na 20 dni przed dat Zjazdu.

3. Zjazd delegat闚 jest prawomocny w przypadku obecno軼i w pierwszym terminie co najmniej 1/2 uprawnionych do g這sowania, a w drugim terminie podanym w zawiadomieniu bez wzgl璠u na liczb uprawnionych.

4. W Zje寮zie udzia bior z g這sem stanowi帷ym delegaci wybrani przez cz這nk闚 zwyczajnych bezpo鈔ednich.

5. Mandat delegata wygasa z dniem wyboru nowego delegata.

6. Ka盥y delegat ma jeden g這s.

7. Bez posiadania mandatu delegata w Zje寮zie mog bra udzia z g這sem doradczym i biernym prawem wyborczym:

     a)  cz這nkowie Zarz康u oraz cz這nkowie Komisji Rewizyjnej,

     b)  cz這nkowie po鈔edni Zwi您ku - osoby fizyczne, zaproszone przez Zarz康.

8. W Zje寮zie mog bra udzia z g這sem doradczym'

     a)   przedstawiciele zwi您ku TKKF, do kt鏎ego PZ TKKF nale篡 na prawach cz這nka zwyczajnego bezpo鈔edniego,

     b)  przedstawiciele organu nadzoruj帷ego,

     c)  zaproszeni go軼ie.

9. Obrady Zjazdu otwiera Prezes Zarz康u lub jego zast瘼ca przeprowadzaj帷 wyb鏎 Przewodnicz帷ego, dw鏂h Zast瘼c闚 i Sekretarza, kt鏎zy stanowi Prezydium Zjazdu.

10. Zjazd obraduje nad sprawami obj皻ymi porz康kiem obrad na podstawie ka盥orazowo uchwalanego regulaminu, kt鏎ego projekt przedk豉da Zarz康.

11. Do porz康ku obrad mog by wprowadzone sprawy dodatkowe na podstawie uchwa造 Zjazdu podj皻ej wi瘯szo軼i kwalifikowan. Trybem tym nie mo瞠 by obj皻a sprawa zmiany statutu.

12. Cz這nek Zarz康u, kt鏎y nie uzyska absolutorium, nie mo瞠 kandydowa do w豉dz w nast瘼nej kadencji.

13. Zjazd podejmuje uchwa造 w sprawach obj皻ych porz康kiem obrad.

14. Z obrad Zjazdu sporz康za si protok馧, kt鏎y podpisuje Przewodnicz帷y, Sekretarz i protokolant.

22

Do kompetencji Zjazdu nale篡:

     a)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda z dzia豉lno軼i Zarz康u i Komisji Rewizyjnej,

     b)  udzielenie lub odmowa udzielenia absolutorium ust瘼uj帷emu Zarz康owi w ca這軼i oraz poszczeg鏊nym jego cz這nkom,

     c)  wyb鏎 cz這nk闚 Zarz康u w liczbie od 7 do 11 os鏏,

     d)  wyb鏎 Komisji Rewizyjnej w liczbie od 3 do 5 os鏏,

     e)  uchwalanie kierunk闚 i programu dzia豉nia,

     f)  odwo造wanie cz這nk闚 Zarz康u i Komisji Rewizyjnej,

     g)  rozstrzyganie odwo豉 od uchwa Zarz康u w sprawie ustania cz這nkostwa,

     h)  uchwalanie zmiany statutu,

     i)   podejmowanie uchwa o rozwi您aniu Zwi您ku i przeznaczeniu jego maj徠ku,

     j)   podejmowanie uchwa w innych sprawach uznanych za konieczne,

     k)  wyb鏎 delegat闚 na zjazdy organizacyjne Zwi您k闚 TKKF,

     i)   nadawanie tytu逝 "Cz這nka Honorowego".

23

1. Zjazd nadzwyczajny zwo造wany jest przez Zarz康 na 膨danie:

     a)  poprzedniego Zjazdu Delegat闚,

     b)  Zarz康u,

     c)  Komisji Rewizyjnej,

     d)  Zwi您ku TKKF, do kt鏎ego PZ TKKF nale篡 na prawach cz這nka zwyczajnego bezpo鈔edniego,

     e)  nie mniej ni 1/2 liczby cz這nk闚 zwyczajnych bezpo鈔ednich.

2. 秧danie zwo豉nia Zjazdu winno by z這穎ne na pi鄉ie z podaniem przedmiotu obrad oraz jego uzasadnieniem.

3. Zjazd zwo豉ny jest w terminie 3-ch miesi璚y od daty zg這szenia 膨dania i obraduje wy陰cznie nad sprawami, dla kt鏎ych zosta zwo豉ny.

4. Zjazd nadzwyczajny przeprowadza si wed逝g zasad przewidzianych dla Zjazdu zwyczajne茆o, zawartych w 21 pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 i 14.

Zarz康

24

Zarz康 kieruje ca這kszta速em dzia豉lno軼i Zwi您ku w okresach mi璠zy Zjazdami i odpowiada za sw prac przed Zjazdem Delegat闚.

25

1. Zarz康 konstytuuje si na swym pierwszym posiedzeniu wybieraj帷 Prezesa, Wiceprezes闚, Sekretarza i Skarbnika.

2. Ukonstytuowanie si Zarz康u nast瘼uje w ci庵u 7 dni od daty wyboru.

3. Zarz康 ustanawia regulamin swego dzia豉nia, w kt鏎ym dokonuje podzia逝 zada, kompetencji i obowi您k闚 dla poszczeg鏊nych cz這nk闚 Zarz康u.

26

1. Zarz康 zbiera si na posiedzenia nie rzadziej ni 2 razy w roku. Posiedzenia Zarz康u s pro負oko這wane.

2. Zawiadomienia o terminie posiedzenia i porz康ku obrad dokonywane s z 10-cio dniowym wyprzedzeniem.

3. O terminie i porz康ku obrad posiedzenia Zarz康u, Prezes lub jego zast瘼ca powiadamia Przewodnicz帷ego Komisji Rewizyjnej.

4. Prezes lub jego Zast瘼ca zwo逝je posiedzenie Zarz康u na wniosek: 

       a)  Komisji Rewizyjnej,

       b)  TKKF, do kt鏎ego Zwi您ek nale篡 na prawach cz這nka zwyczajnego bezpo鈔edniego, 

    w terminie 14 dni od daty z這瞠nia wniosku.

27

Zarz康 zobowi您any jest w terminie 1-go miesi帷a zawiadomi s康 rejestrowy i organ nadzoruj帷y o zmianie w swoim sk豉dzie, a ponadto o zmianie miejsca zamieszkania cz這nk闚 Zarz康u oraz zmianie adresu siedziby w豉dz.

28

Do kompetencji Zarz康u nale篡:

a) dzia豉nie w imieniu Zwi您ku i reprezentowanie go na zewn徠rz,

b) sk豉dania o鈍iadcze woli we wszystkich sprawach, w tym maj徠kowych, stowarzyszenia, zawierania um闚 i udzielania pe軟omocnictw w imieniu stowarzyszenia uprawnionych jest dw鏂h cz這nk闚 zarz康u (Prezes lub I-wszy Viceprezes, z Skarbnikiem, z Sekretarzem)dzia豉j帷ych 陰cznie.

c) wykonywanie uchwa Zjazdu Delegat闚 oraz w豉dz TKKF i Federacji, do kt鏎ego PZ TKKF nale篡 na prawach cz這nka zwyczajnego bezpo鈔edniego,

d) uchwalanie bud瞠tu oraz zatwierdzenie bilansu, 

e) ustalanie sk豉dek cz這nkowskich,

f) przyjmowanie, skre郵anie i wykluczanie cz這nk闚,

g) sk豉danie Zjazdowi sprawozdania ze swojej dzia豉lno軼i, 

h) ustalanie zasad wyboru delegat闚 na Zjazd,

i) zwo造wanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Zjazdu Delegat闚, 

j) powo豉nie Prezydium Zarz康u.

k) podejmowanie uchwa w sprawach nie zastrze穎nych do wy陰cznej kompetencji Zjazdu Delegat闚 lub uregulowanych przez Zjazd.

Prezydium Zarz康u

29

1. Zarz康 wybiera Prezydium w liczbie 5 do 7 os鏏 sk豉daj帷e si z cz這nk闚 Zarz康u, w tym Prezesa, Wiceprezes闚, Sekretarza i Skarbnika.

2. Prezydium dzia豉 w okresie mi璠zy posiedzeniami Zarz康u i posiada jego uprawnienia.

3. Zarz康 uchwala regulamin dzia豉nia Prezydium.

4.

Organy doradcze

  30

1. Zarz康 mo瞠 powo豉 sta貫 lub okresowe Komisje dla realizacji powierzonego zadania.

2. Sk豉d Komisji ustala Prezydium Zarz康u spo鈔鏚 cz這nk闚 Zwi您ku.

3. Komisja dzia豉 na podstawie regulaminu uchwalonego przez Prezydium Zarz康u.

Komisja Rewizyjna.

31 

Komisja Rewizyjna jest w豉dz kontroluj帷 ca這kszta速 dzia豉lno軼i Zwi您ku z wyj徠kiem Zjazdu Delegat闚.

32

1. Komisja konstytuuje si na swym pierwszym posiedzeniu wybieraj帷 Przewodnicz帷ego, Zast瘼c Przewodnicz帷ego i Sekretarza.

2. Ukonstytuowanie si Komisji nast瘼uje w ci庵u 7 dni od daty wyboru.

3. Komisja Rewizyjna dzia豉 w ramach uprawnie statutowych na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu dzia豉nia.

33

W sk豉d Komisji nie mo瞠 wchodzi osoba:

1.  B璠帷a cz這nkiem Zarz康u Pomorskiego Zwi您ku TKKF lub pozostaj帷a z cz這nkiem Zarz康u PZ TKKF w stosunku pokrewie雟twa, powinowactwa lub podleg這軼i z tytu逝 zatrudnienia.  

2.  Zatrudniona w Zwi您ku.

3.  Skazana prawomocnym wyrokiem za przest瘼stwo z winy umy郵nej.

34

1. Komisja wykonuje swoje czynno軼i na posiedzeniach. W okresie mi璠zy posiedzeniami poszczeg鏊ne czynno軼i wykonuj cz這nkowie Komisji dzia豉j帷 na jej zlecenie.

2. Z posiedzenia Komisji oraz z przeprowadzonych czynno軼i kontrolnych Komisja sporz康za protok馧, kt鏎y podpisuj wszyscy jej cz這nkowie.

3. Cz這nkowie Komisji maj prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarz康u z g這sem doradczym.

36

Komisja Rewizyjna sk豉da Zjazdowi Delegat闚 sprawozdanie ze swojej dzia豉lno軼i i wynik闚 przeprowadzonych kontroli stawiaj帷 wniosek o udzielenie lub odmow udzielenia absolutorium ust瘼uj帷emu Zarz康owi i jego cz這nkom. .

37 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale篡:

     a)  przeprowadzanie kontroli dzia豉lno軼i Zwi您ku ze szczeg鏊nym uwzgl璠nieniem dzia豉lno軼i finansowej, pod wzgl璠em celowo軼i, rzetelno軼i oraz zgodno軼i z przepisami prawa, 

     b)  wydawanie wniosk闚 i zalece pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybie, ze wskazaniem sposobu i terminu ich usuni璚ia oraz 膨dania wyja郾ie w sprawach w徠pliwych,

     c)  uchwalenie ramowego regulaminu dla Komisji Rewizyjnych cz這nk闚 zwyczajnych bezpo鈔ednich,

     d)  udzielanie instrukta簑 komisjom rewizyjnym cz這nk闚 zwyczajnych bezpo鈔ednich Zwi您ku,

     e)  wyst瘼owanie z 膨daniem zwo豉nia Zjazdu nadzwyczajnego lub posiedzenia Zarz康u w przypadku stwierdzenia dzia豉 Zarz康u niezgodnych z prawem, statutem lub interesem Zwi您ku.

ROZDZIA  V

Uchwa造. Zasady podejmowania i warunki ich wa積o軼i

38

1. Ka盥a w豉dza Zwi您ku podejmuje decyzje w formie uchwa造.

2. Uchwa造 podejmowane s przede wszystkim w g這sowaniu jawnym. G這sowanie tajne nale篡 stosowa w przypadku 膨dania zg這szonego przez wi瘯szo嗆 cz這nk闚 w豉dzy podejmuj帷ej uchwa喚.

3. Wszystkie uchwa造 winny by protoko這wane.

39

1. Uchwa造 podejmowane s zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚 oddanych, przy czym dla ich wa積o軼i wymagana jest obecno嗆 co najmniej po這wy liczby os鏏 uprawnionych do g這sowania, je瞠li dalsze przepisy nie stanowi inaczej.

2. Zwyk豉 wi瘯szo嗆 g這s闚 wyst瘼uje w闚czas, gdy liczba g這s闚 "za" jest wi瘯sza o 1 g這s od liczby g這s闚 "przeciw".

3. Przy r闚nej liczbie g這s闚 "za" i "przeciw" - w g這sowaniu jawnym przewa瘸 g這s przewodnicz帷ego posiedzenia, a w g這sowaniu tajnym rezultat jest nierozstrzygni皻y i wymaga dodatkowego g這sowania.

4. Uchwa喚 uwa瘸 si za przyj皻, je瞠li uzyska豉 zwyk陰 wi瘯szo嗆 g這s闚.

40

1. Kwalifikowana wi瘯szo嗆 (2/3) g這s闚 oddanych wymagana jest do podj璚ia uchwa造 w sprawie: 

     a)  likwidacji Zwi您ku,

     b)  zmiany Statutu,

     c)  odwo豉nia cz這nka w豉dz,

     d)  zawieszenia w czynno軼iach cz這nka w豉dz, 

     e)  uzupe軟ienia porz康ku obrad.

2. Dla wa積o軼i uchwa造 wymagana jest obecno嗆 po這wy liczby os鏏 uprawnionych do g這sowania, je瞠li dalsze przepisy nie stanowi inaczej.

3. W g這sowaniu jawnym za g這sy oddane uwa瘸 si g這sy "za", "przeciw" oraz "wstrzymuj帷e si".

4. W g這sowaniu tajnym za g這sy oddane uwa瘸 si g這sy "za" i "przeciw". 

41 

Uchwa造 podejmowane przez Zarz康 zwo豉ny w drugim terminie s wa積e bez wzgl璠u na ilo嗆 os鏏 uprawnionych do g這sowania bior帷ych udzia w posiedzeniu.

42

Uchwa喚 o zawieszeniu w czynno軼iach lub odwo豉niu cz這nka w豉dz podejmuje Zjazd.

43

W przypadku podejmowania uchwa造 dotycz帷ej cz這nka w豉dz, cz這nek ten nie bierze udzia逝 w g這sowaniu.

-9

ROZDZIA  VI

Reprezentowanie Zwi您ku

44

1. Do reprezentowania Zwi您ku upowa積iony jest Prezes Zarz康u.

2. Prezesa mo瞠 zast瘼owa Wiceprezes lub upowa積iony przez Prezesa cz這nek Zarz康u.

45

1. Do z這瞠nia o鈍iadczenia woli w zakresie praw i obowi您k闚 maj徠kowych oraz udzielenia pe軟omocnictwa, wymagane jest wsp馧dzia豉nie oraz z這瞠nie podpis闚 przez Prezesa i Skarbnika, lub jednego z nich wraz z upowa積ionym cz這nkiem Zarz康u.

2. Zarz康 w regulaminie swego dzia豉nia mo瞠 upowa積i cz這nka Zarz康u do podejmowania zobowi您a maj徠kowych jednoosobowo, w granicach okre郵onego limitu.

46

Do poszczeg鏊nych spraw lub zespo逝 spraw Zarz康 mo瞠 ustanowi pe軟omocnika dzia豉j帷e茆o samodzielnie.

 

ROZDZIA Vll Wyr騜nienia, kary i sankcje organizacyjne.

47 

1. Zwi您ek stosuje nast瘼uj帷e rodzaje wyr騜nie: 

     a)  dyplom,

     b)  nagroda,

     c)  odznaczenie honorowe,

     d)  tytu "Cz這nka Honorowego".

2. Wyr騜nienie wymienione w pkt. 1 a, b, c przyznaje Zarz康, a tytu "Cz這nka Honorowego" nadaje Zjazd.

3. Tytu "Cz這nka Honorowego" mo瞠 by nadany cz這nkowi bezpo鈔edniemu i cz這nkowi po鈔edniemu Zwi您ku.

4. Tytu "Cz這nka Honorowego" zwalnia z op豉cania sk豉dek cz這nkowskich i uprawnia do udzia逝 w Zje寮zie z g這sem doradczym.

5. Zwi您ek wnioskuje o nadanie innych wyr騜nie.

48

l . Za stwierdzone przewinienie lub niedbalstwo mog by stosowane kary w postaci: 

     a)  ostrze瞠nia,

     b)  nagany,  

     c)  pozbawienia funkcji,

     d)  zawieszenia w prawach cz這nka, 

     e)  pozbawienie cz這nkostwa .

2. Zarz康 Zwi您ku stosuje kary wobec cz這nk闚 zwyczajnych bezpo鈔ednich i cz這nk闚 nadzwyczajnych.

49

W przypadku naruszenia przez cz這nka zwyczajnego bezpo鈔edniego postanowie statutu, uchwa w豉dz TKKF lub obowi您uj帷ych przepis闚 organ闚 pa雟twowych, Zarz康owi przys逝guje prawo:

     a)  zwr鏂enia uwagi na dostrze穎ne uchybienie i 膨danie jego usuni璚ia w okre郵onym terminie,

     b)  膨dania uchylenia uchwa造 niezgodnej ze statutem lub innym przepisem prawa,

     c)  膨dania niezw這cznego zawieszenia w czynno軼iach osoby pe軟i帷ej funkcje we w豉dzach cz這nka zwyczajnego bezpo鈔edniego za wykonanie uchwa造 niezgodnej z prawem

     d)  pozbawienia cz這nkostwa.

ROZDZIA VIII

Maj徠ek Zwi您ku

50

1. Maj徠ek Zwi您ku stanowi nieruchomo軼i, ruchomo軼i oraz fundusze. 

2. Na fundusze Zwi您ku sk豉daj si:

     a)  wp造wy ze sk豉dek cz這nkowskich, 

     b)  鈔odki na realizacj zada zleconych,

     c)  dobrowolne wp豉ty, darowizny i zapisy os鏏 fizycznych i prawnych oraz 鈔odki pochodz帷e z fundacji,

     d)  wp造wy z u篡tkowania maj徠ku nieruchomego i ruchomego,

     e)  inne wp造wy z dzia豉lno軼i statutowej Zwi您ku oraz dzia豉lno軼i okre郵onej w 8 p. 8 Statutu.

3. Decyzje dotycz帷e uszczuplenia maj徠ku ruchomego wymagaj uchwa造 Zarz康u.

4. Gdy przedmiotem uszczuplenia jest prawo w豉sno軼i nieruchomo軼i lub prawo do w豉sno軼iowego lokalu, wzgl璠nie prawo wieczystej dzier瘸wy gruntu zabudowanego lub niezabudowanego - decyzje w tej sprawie podejmuje Zjazd.

51

1. Przekazywanie maj徠ku lub jego wykorzystywanie nie mo瞠 odbywa si na rzecz cz這nka Zwi您ku, cz這nka w豉dz Zwi您ku lub pracownika oraz jego os鏏 bliskich na zasadach innych ni wobec os鏏 trzecich.

2. Zwi您ek nie udziela po篡czek i nie zabezpiecza zobowi您a maj徠kiem w豉snym osobom, o kt鏎ych mowa w ust. 1.

3. Nie stosuje si zakupu towar闚 lub us逝g na zasadach szczeg鏊nych, w kt鏎ych uczestnicz osoby wymienione w ust. 1.

4. Do bliskich dla pracownika, o kt鏎ych mowa w ust. 1, zalicza si:

  wsp馧ma鹵onka,

  krewnego w linii prostej oraz krewnego w linii bocznej II stopnia,

  powinowatego w linii prostej oraz powinowatego w linii bocznej do II stopnia,

  osob zwi您an tytu貫m przysposobienia,

  osob zwi您an tytu貫m opieki,

  osob zwi您an tytu貫m kurateli.

ROZDZIA IX

Zmiana statutu

52 

Zmiana statutu wymaga uchwa造 Zjazdu Delegat闚 i podlega rejestracji w s康zie rejestrowym.

ROZDZIA X

Rozwi您anie Zwi您ku

53

1.  Rozwi您anie Zwi您ku nast瘼uje po podj璚iu uchwa造 przez Zjazd Delegat闚.

2.  Uchwa豉 Zjazdu winna ustanowi likwidatora, okre郵i tryb likwidacji oraz wskaza cel zwi您any z dzia豉lno軼i TKKF, na jaki ma by przeznaczony maj徠ek.