R E G U L A M I N

 

Aktywnej turystyki z ćwiczeniami fitness w plenerze dla osób starszych WYCIECZKI,  AKTYWNY SPACER   PLUS   GIMNASTYKA KINEZYGERONTOPROFILAKTYCZNA

 

 

1.     Cel: 

Podwyższenie sprawności i wydolności organizmu poprzez ćwiczenia na łonie natury. Integracja wspomagana walorami przyrody, turystyka aktywna, wypoczynkowa i zdrowotna. Wyrabianie nawyku czynnego wypoczynku. Zachęcenie do sportu – „SPORT DLA WSZYSTKICH”. Wyciszenie organizmu poprzez odpowiednie systemy relaksujące.

 

2.     Termin:

cotygodniowe wg uzgodnionego grafiku i zapisanego w dzienniku zajęć.

 

3.     Organizator:

Ognisko TKKF ”Rozstaje” w ramach programu Gdański Ośrodek Terapii Ruchowej III Wieku przy udziale ZG TKKF

 

4.     Organizacyjne:

·         każdy z uczestników jest zobowiązany do podpisana pisemnego oświadczenia/porozumienia, o braku przeciwwskazań do tego typu imprez  oraz musi na zebraniu organizacyjnym zgłosić swoje uczestnictwo na liście/dzienniku.

·         na zebraniu organizacyjnym zostaną wyjaśnione zasady uczestnictwa oraz obowiązujące przepisy

·         każdy uczestnik musi być odpowiednio ubrany (tzn. wygodne sportowe buty na płaskiej podeszwie, strój odpowiedni do pogody) umożliwiający swobodne wykonywanie ćwiczeń ruchowych,..., butelka wody mineralnej.

·         każdy uczestnik jest zobowiązany, w przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych (zawroty głowy, duszności lub inne...) zgłosić to natychmiast prowadzącemu.

·         uczestnik jest zobowiązany do zabrania ze sobą potrzebnych mu lekarstw np. na alergię, na cukrzycę,. ew.  środków na kleszcze, komary, itd.,

·         w przypadku złej pogody(deszczu, śnieżycy, silnego wiatru) w zamian odbędą się zajęcia alternatywne (gimnastyka na sali,  albo pogadanka prozdrowotna, zgadywanka terenowa, marsz na orientacje, gry i zabawy terenowe,..), uczestnicy są proszeni o zabranie odpowiedniego stroju gimnastycznego. 

·         zabrania się zrywania roślin, niszczenie drzew i krzewów, zaśmiecanie terenu, pozostawienia resztek pożywienia i opakowań.

 

5.     Porządkowe:

·        należy stosować się do poleceń prowadzącego,

·        nie oddalamy się od grupy,

·        w trakcie przebywania na szlaku podczas imprezy uczestnik bezwzględnie nie może używać napojów alkoholowych i środków odurzających,

·        w razie chęci, potrzeby powrotu do domu przed zakończeniem imprezy - należy to  niezwłocznie zgłosić prowadzącemu,

·        przypominamy o bezwzględnym przestrzeganiu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w lesie, parku i terenach przybrzeżnych,

·        osoby przebywające na terenie Parku Nadmorskiego zobowiązane są do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przyrody, a w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U Nr 92, poz. 880) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578), Ustawa o kulturze fizycznej i regulamin zajęć sportowo-rekreacyjnych Ośrodka TKKF ”Rozstaje” w Gdańsku,

·        Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego  regulaminu,

·        Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu w razie bardzo niesprzyjających warunków pogodowych.

 

6.     Inne :

·         organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęty typu komórki, aparaty fotograficzne uczestników.

7. Bieżące SPRAWY:

·         za każdym razem prowadzący podaje dojazd do i  z miejsca zajęć dla osób, które chcą we własnym zakresie się poruszać, grupa nie będzie wyczekiwała po określonym zaznaczonym czasie,

* tel. komórkowy do prowadzącego, (instruktora)  jest podawany na zebraniu organizacyjnym i przypomniany przed każdym „wyjściem” .