Kształcenie i dokształcanie kadr dla sportu i sportu dla wszystkich

2009-04-28

Kształcenie i dokształcanie kadr kultury fizycznej

 

Od ww. daty wiele się zmieniło w zakresie kształcenia kadr, ale i zamiast ustawy o kulturze fizycznej, mamy ustawę o sporcie – bardziej czytelną dla UE  

Niemniej dalej ważnym celem dla TKKF jest podnoszenie na wyższy poziom i uatrakcyjnienie prowadzonych przez nas zajęć i  szkoleń. Wymaga to dokonania analizy systemu szkolenia, modyfikacji realizowanych dotychczas programów, opracowania nowych form i programów sportowo-rekreacyjnych oraz przygotowania materiałów metodyczno-szkoleniowych niezbędnych do ich realizacji, mimo „uwolnienia” pewnych zawodów .

 

Szkolenie i dokształcanie kadr TKKF odbywa się w wielu ośrodkach terenowych posiadających odpowiednie warunki i wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną.

 

Kursant, a następnie absolwent kursu instruktorów rekreacji ruchowej w różnych specjalnościach wypełnia lukę w polskim szkolnictwie, bo aby być dobrym instruktorem rekreacji i fachowo namawiać innych do aktywnego trybu życia...   – to minimum ukończenie szkoły średniej – ciągłe doskonalenie, ukończenie studiów wyższych - to nie zawsze b. dużo, a kurs instruktorski - to w sam raz.

Jeśli Jesteś absolwentem szkoły średniej? Lubisz ruszać się, ćwiczyć, pływać, żeglować, uprawiać sporty walki, jeździć konno, itp.?

Ćwiczysz jakąś dyscyplinę sportu, choćby rekreacyjnie?  Chcesz zdobyć nowy ciekawy i poszukiwany na rynku pracy w Polsce i za granicą zawód?

Przyjdź do nas – do Pomorskiego Związku Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej lub bezpośrednio do Ogniska ”Rozstaje” i rozpocznij naukę na kursach instruktorów sportu, rekreacji, (ale i animacji, wolontariatu w sporcie i rekreacji, szkolenia w zakresie opiekunów wychowawców dzieci i młodzieży, ..itd.). Niektóre z nich poszerzone o przedsiębiorczość (zarządzanie marketing, ...) – prowadzone dodatkowo przez trenerów biznesu.  

 

 

TKKF od początku prowadzi różne kursy w zakresie szeroko rozumianego sportu i rekreacji ruchowej, po zakończeniu których (i zdaniu egzaminie) kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej instruktora rekreacji ruchowej. - Część ogólna nie daje żadnych praw do prowadzenia zajęć sportowych lub rekreacyjnych ! Konieczne jest zaliczenie również części specjalistycznej w jednej z dyscyplin np. rekreacji ruchowej.

 

Uczestnictwo w części ogólnej i specjalistycznej, zamiast zaświadczenia otrzymują po zdaniu obu egzaminów - legitymację instruktora wg zatwierdzonego wzoru - o czym mówią; ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Mi.Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537, i  Dz. U. z 2011 r., nr 44, poz. 233 - Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie. 23 kwietnia br. weszło w życie rozporządzenie MSiT z 24 marca 2011 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów trenera i instruktora sportu (Dz.U. z 2011 r., nr 75, poz. 403).).

 

Z ostatnich badań na rynku pracy wynika, że w najbliższym czasie instruktorzy rekreacji i sportu,... nie będą mieli problemów ze znalezieniem pracy.

 

Zdobądź ciekawy i bardzo modny zawód, który pozwoli Ci odnaleźć się na rynku pracy i da pełną satysfakcję z wykonywania tego tak potrzebnego zawodu. Aby rozpocząć naukę, wystarczy przesłać zgłoszenie/podanie (nawet e-mailem) na kurs, a odpowiemy natychmiast, można skontaktować się wstępnie telefonicznie i omówić szczegóły. Nie znaczy to wcale, że nie będziemy potrzebowali ankiet, zaświadczeń, i innych. TKKF szkoli w wielu ciekawych specjalnościach instruktorów rekreacji i we wszystkich dyscyplinach sportu instruktorów sportu jeśli nie w naszym ośrodku to przekażemy do tego gdzie aktualnie odbywać się będą zajęcia. Prelekcje i wykłady oraz część praktyczną na kursach prowadzą wybitni specjaliści (profesorzy, dr nauk, trenerzy, menedżerowie z najlepszych uczelni, a na dodatek sprawdzeni w praktyce [wypróbowani poprzez ewaluacje oraz niezależny monitoring weryfikacyjny – wykład (dydaktyka), ćwiczenia, dynamika zajęć, aktywizacja grupy i percepcja, umiejętności prezentacyjne i komunikacyjne oraz inne], i zatwierdzeni jako kadra wykładowcza przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, ZG TKKF, WUP, PUP,  lub inne np. wymogi grantowe.

Za każdym razem występujemy do MSiT/ZG TKKF o stosowną decyzje, która uprawnia do prowadzenia zawodowych szkoleń instruktorów rekreacji i instruktorów sportu,... Absolwenci naszych kursów otrzymują uprawnienia zawodowe i tytuł instruktora.

 

Doświadczenie w szkoleniu instruktorów gwarantuje wysoki poziom oraz bardzo dobre efekty w pracy przyszłych instruktorów.

Ognisko TKKF ”Rozstaje” w poszerzonym zakresie szkoli również osoby bezrobotne lub chcące zwiększyć i rozszerzyć swoją ofertę na rynku pracy. Przygotowujemy do podjęcia działalności samodzielnej i prowadzimy staże oraz wolontariat (jesteśmy organizacją działającą w obszarze pożytku publicznego).

TKKF proponuje wszystkim, którzy uprawiają jakąś dyscyplinę sportu (wyczynowo) lub rekreacyjnie i nie mają zamiaru być mistrzami, aby swoje umiejętności pogłębiali na kursach instruktorskich. Mając drugi zawód, mogą żyć bardziej konkretnie i wygodniej, a po godzinach pierwszej pracy łączyć przyjemne z pożytecznym, czyli nadal uprawiać ulubioną dyscyplinę sportu, przekazując swoją wiedzę innym i zarabiać, uzupełniając domowe budżety.

 

TKKF posiada w swojej bazie wiele instruktorów rekreacji i sportu z terenu całej Polski w różnych specjalnościach (dyscyplinach) i bardzo często udostępnia te dane nowo otwieranym klubom fitness, czy innym instytucjom zajmującym się sportem dla wszystkich, eventami, usługami prozdrowotnymi,.... pośrednicząc społecznie w zdobyciu pracy. Lokalny rynek pracy w zakresie sportu i rekreacji ciągle potrzebuje zawodowych instruktorów, trenerów i menedżerów, animatorów, wolontariuszy odpowiednio przygotowanych.... Rozszerzenie lub zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, a co za tym idzie zwiększenie tzw. mobilności zawodowej szczególnie dla osób młodych, zwłaszcza po studiach wyższych, będzie miało ogromny wpływ z jednej strony na zmniejszenie bezrobocia, a z drugiej na zwiększenie oferty w zakresie sportu i rekreacji, a na tym TKKF-owi bardzo zależy, może nawet najbardziej.

A jeżeli absolwent kursu nawet nie podejmie pracy zawodowej jako instruktor, to i tak mając potrzebną specjalistyczną wiedzę w życiu codziennym w tym zakresie, będzie w swoim środowisku, rodzinie, wśród przyjaciół promotorem zdrowego stylu życia.

 

Przypominamy i apelujemy, że zgodnie z literą prawa, za brak wymaganych kwalifikacji i uprawnień grozi odpowiedzialność nie tylko prawna.

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć sportowych lub rekreacyjnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (stowarzyszenia i fundacje, kluby, gminy) oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Bez względu na to, czy zajęcia i ćwiczenia odbywają się w obiektach lub na terenach zamkniętych, czy w środowisku otwartym, w sposób stały lub sezonowy, nieodpłatnie (wolontarystycznie) i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności dla beneficjentów. W różnych dziedzinach rekreacji ruchowej np.:  

- podczas których prowadzone są różne formy aktywizacji ruchowej, rekreacji psycho-fizycznej,

- innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

Nawet dobrze zabezpieczone i ubezpieczone aktywności nie zwalniają z odpowiedzialności. Zatem najlepiej zostać fachowcem m.in. instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej?

 

Zapewniamy także wysoko kwalifikowany menadżering; - sportowy, - imprez rekreacyjno-sportowych i eventów, a także zabezpieczenia i kierowania „imprezami” na podst. USTAWY

z dnia 20 marca 2009 r.

o bezpieczeństwie imprez masowych z późn. zmianami ,

(Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2009 r.)

 

 

Przyjdź do naszych siedzib TKKF, nawet po merytoryczną poradę.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.