W najbliższych dniach - tam gdzie funkcjonują jednostki pomocnicze, odbędą się wybory do rad dzielnic, sołectw,... - To „demokracja najbardziej bezpośrednia” i choć radni dzielnicowi nie mają tylu instrumentów do zmian w mieście co rada miejska, to mogą być ważnym ciałem doradczym i opiniującym, a nawet inicjującym czy wywołującym ważną potrzebę.


- Na dzisiaj Rady Dzielnic nie mają zbyt szerokich kompetencji jeśli chodzi o zmiany w mieście, czy w dzielnicach, w których są wybierane. Są to organy doradcze, pomocnicze, opiniujące zamierzenia władz miejskich wobec dzielnic, w których działają. Rady dzielnic są najbliżej obywateli, wyborców i właśnie takie problemy leżące najbliżej każdego mieszkańca powinny być przedmiotem ich działalności.


Między innymi planowanie i weryfikacja,
zagospodarowania przestrzeni, obszarów znajdujących się między budynkami, na które zwracają uwagę mieszkańcy, turyści, dzieci i młodzież. Jest to przestrzeń, z której najczęściej i w największym zakresie korzystają mieszkańcy dzielnicy. – Więc taka Rada powinna działać w tym właśnie kierunku, aby te przestrzenie były przyjazne nie tylko dla mieszkańców, ale i odwiedzających je gości czy innych użytkowników.

Tacy Radni powinni być znani ze swojego zaangażowania w obronę sportu dla wszystkich, miejsc do aktywizacji zdrowia, kultury i dziedzictwa narodowego. To powinno być jednym z priorytetów działania. – Baza sportowo-rekreacyjna powinna być stworzona i musi funkcjonować, jako bardzo aktywna placówka i ciągle udowadniać, że jest niezwykle ważna nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale i całego miasta. Radni powinni także prowadzić sondaże potrzeb i zbierać jak najwięcej opinii merytorycznych, które będą na forach głosem w dyskusji.

 

Zwłaszcza powinni przedstawiać „zdrowe” i istotne programy i pomagać je wdrażać. Rozważać szerokie spektrum programowe jego aspekty edukacyjne i praktyczne z uwzględnieniem możliwości pokonywania różnorodnych barier. Jak najszerzej upowszechniać Sport dla Wszystkich, bo jest on w stanie przełamać „lenistwo psycho-ruchowe” Polaków? a Edukacja Jutra Sportu dla Wszystkich – to nie tylko celem szeroko pojęta aktywność ruchowa, ale także społeczna i psychologiczna. To styl życia, którego celem jest osiągnięciem równowagi psychicznej oraz sprawności fizycznej i piękna ciała i ducha. Bardzo ważne jest zatem uświadomienie społeczeństwu, iż Sport dla Wszystkich w dzielnicy uprawiany jest wyłącznie na poziomie rekreacyjnym, dostępnym dla każdego, a często jest to wymogiem zdrowotnym. Nastawiony jest ponadto na integrację, rozrywkę, zabawę i przeznaczony dla szerokiego grona odbiorców. Jest to jedna z form czynnego wypoczynku, tworząca dobre relacje ze zdrowym stylem życia. Tak pojęta dzielnicowa aktywność fizyczna, ma podstawowe, a nawet wszelkie wartościowe działania na rzecz zdrowia oraz wyrabianie określonych nawyków, postaw wobec siebie i rekreacji. To ważny element współczesnego procesu wychowania i edukacji społeczeństwa, który ma następnie przełożenie na edukację i sporty całego naszego życia. Te zjawiska wymagają od naszych Radnych zmiany postaw, a od wyborców, aby u nich takowe dostrzegli, i to że nie są obojętni wobec aktywności ruchowej. Rozwiązań należy poszukiwać w bardziej rozwiniętych cywilizacjach i poprzez trudne procesy je reformować. Zatem Właściwy Wybór Radnego Jutra będą i powinny mieć ważne zadanie do wykonania, w przygotowaniu aktywnego obywatelskiego społeczeństwa informacyjnego do korzystania z walorów otoczenia, rekreacji, estetyzacji i kultury. Ważnym zadaniem będzie również niwelowanie barier cywilizacyjnych, edukacyjnych i ekologicznych w procesie wychowania do właściwego spędzenia czasu wolnego w poszanowaniu rekreacji ruchowej, a nie biernych zachowań wolnoczasowych.


– Takie nowe rady nie powinny być tylko instytucjami opiniotwórczymi, ale inicjującymi  i aktywnymi przy tego typu przedsięwzięciach. Ponieważ to one są najbliżej mieszkańców, powinny więc popierać wszelkie ciekawe aktywności i zabierać głos przy okazji dyskusji nad ważnymi dla miasta aspektami życia. Przedstawiciele rad dzielnic powinni stać się członkami wszelkich organów doradczych, w których toczą się dyskusje nad projektami zaproponowanymi przez miejskich urzędników. Dotyczy to oczywiście przedstawicieli rad wszystkich dzielnic. To jest i powinna być podstawowa funkcja rad dzielnic. Radni winni także popierać i ściśle współpracować ze stowarzyszeniami zwłaszcza kultury fizycznej, ale i innym NGO-sami, których ważnym celem jest dobro człowieka, wsi, osiedla, dzielnicy, miasta...

 

Przecież sport rozumiany jako szeroko pojęta aktywność ruchowa towarzyszy ludziom od zawsze i pełni różnorodne zadania, poczynając od wychowania, edukacji, terapii, profilaktyki i rozrywki po zmagania sportowe. To właśnie starożytna Grecja, którą zwyczajowo uważamy za praojczyznę sportu, zwróciła uwagę na uprawianie aktywności ruchowej dla zdrowia, sprawności i urody. Wolni Grecy uprawiali sport dla wszystkich codziennie w Gimnazjonie, pod okiem wykwalifikowanego trenera i lekarza. Był on dla Greków zabawą, modą, stylem życia i źródłem zdrowia. Aktywność ruchowa była jedną z atrakcyjniejszych form spędzania czasu wolnego, a Gimnazjony możemy porównać do dzisiejszych fitness klubów, klinik (wellness) piękności. Dziś zaczynają się tworzyć przedsiębiorstwa czasu wolnego, czy nowe inicjatywy klastrowe np. pod nazwą Bałtycki Klaster Turystyki Zdrowotnej - gdzie szeroko promuje się korzystanie z zabiegów medycznych, fizykoterapeutycznych, odnowy biologicznej, salonów Spa, itd., itp.

Lekarze wykorzystując ogólną przychylność dla aktywności fizycznej, tak jak kiedyś zalecają uprawianie jej jako najwłaściwszego środka profilaktycznego, co jest motorem napędowym w rozwoju sportu dla wszystkich.  Szeroko promował i promuje tego rodzaju usługi TKKF w działalności statutowej. Pierwsze oficjalne zapisy dotyczące sportu dla wszystkich w skali ogólnoświatowej znajdują dziś wiele naśladowców, choćby w Europejskich Stowarzyszeniach Czasu Wolnego i Rekreacji, a genezę idei tego sportu odnajdujemy zwłaszcza w Skandynawii. Celem jest promocja polityki i programów dotyczących właściwego wykorzystania czasu wolnego w poprawie kondycji zdrowotnej, a nawet w spotęgowaniu zdrowia, czy to poprzez zabiegi - operacje medyczne, czy też przez odpowiednie ćwiczenia. W krajach, które dysponują właściwą bazą szpitalną, rekreacyjną, logistyczną,... coraz większym profesjonalizmem, wymianą doświadczeń, certyfikacjami usług, informacji i ekspertyz,..  między zainteresowanymi organizacjami i osobami tworzy się nowatorskie destynacje poprzez wspólne seminaria, kongresy, wystawy, działania komisji doradczych oraz ośrodków informacji tak, aby wyprzedzić potrzeby rynku.

 

Czas dynamicznie prze do przodu i wybierając dzisiaj radnego, wyborcy powinni się zastanowić czy sprosta on wymogom jutra dla naszego wspólnego dobra. Pomorze jako dynamiczny region Unii Europejskiej jest zobowiązane do przestrzegania obowiązujących wysokich standardów, które obejmują problematykę środowiska osiedlowego a w nim wielkiej roli sportu dla wszystkich, który tak naprawdę jest zdrowiem dla każdego. Należy zatem zacząć od właściwych WYBORÓW.  Właściwe, tzn. stawianie na programy edukacji JUTRA i przygotowania od najmłodszego pokolenia do należytego wykorzystania wartości czasu wolnego. Wdrażanie i upowszechnianie tej masowej formy aktywności ruchowej musi być wspomagane i pomnażane przez RADNYCH nowoczesnymi środkami zachęcającymi, procesami edukacyjnymi, itd. Jest to nowe pole działań zarówno w zakresie zagadnień teoretycznych, ale przede wszystkim praktycznych w najbliższym środowisku. Zadaniem Radnego Jutra jest pomoc i szybkie oraz efektywne upowszechnienie aktywności ruchowej co wiąże się ze zdrowym, kulturalnym stylem życia a także skuteczne przełamywanie stereotypu.

Gdańsk-Gdynia, dnia 11.03.2015                                                                                                                                                        Zarząd PZ TKKF ©