Wolontariat na potrzeby szeroko rozumianej kultury fizycznej

Wolontariusz- animator form sportu powszechnego/sportu dla wszystkich - rekreacji ruchowej.

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej swoją działalność opiera na społecznej pracy członków, animatorów i wolontariuszy. Wolontariusze towarzyszą nam od początku powstania naszego Towarzystwa. Bez ich pracy na pewno nie zorganizowalibyśmy wielu imprez, zajęć, obozów sportowych, wycieczek i innych przedsięwzięć. Dlatego należą im się szczególne słowa uznania i serdeczne podziękowania za bezinteresowną działalność na rzecz innych osób. Szkoda, że działalności tej niedoceniają ostatnio władze, lecz tylko związek stowarzyszeń i zrzeszone w nim organizacje oraz same organizacje NGO.

Takie wyróżnienie honorowe, czy Nagroda Wolontariusza Roku jest szczególnym zaznaczeniem wyróżniającym się wolontariuszom działającym w organizacjach pozarządowych oraz instytucjach, realizujących programy w zakresie polityki społecznej związanej z kulturom fizyczną i  zdrowotną.

Celem takiej Nagrody powinno być propagowanie idei wolontariatu oraz wyrażenie podziękowania osobom, które dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz stowarzyszenia i mieszkańców/osób w różnych obszarach. Nagroda powinna mieć charakter honorowy, a jej materialna forma to: puchar, statuetka,.. wraz z aktem nadania i dyplom uznania.

Najlepiej, aby takie nagrody wręczało się na specjalnej uroczystości organizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, Dnia Sportu, ....

A przecież problemem w realizacji różnych form sportu powszechnego/ sportu dla wszystkich i aktywności ruchowej jest wspomożenie ze względu na brak wykwalifikowanej kadry pomocniczej (i środków finansowych), dzięki której można realizować te zadania zgodnie z wymogami przede wszystkim ustaw: o sporcie, (kulturze fizycznej), systemie oświaty,  o pożytku publicznym i wolontariacie,... 

Wdrożenie wolontariuszy jest odpowiedzią na te potrzeby i wyprzedza to, co zdarzyć się może w różnych aktywizacjach. Rada Unii Europejskiej kolejny raz ogłaszała Europejskim Rokiem Wolontariatu -Propagującym Aktywność Obywatelską, lecz poza akcjami typu Wolontariat Euro 2012, .. i innymi pozostaje ona bez echa. TKKF jako organizacja z wieloletnim doświadczeniem oraz ta, która jako pierwsza zorganizowała centralne szkolenie wolontariuszy (jeszcze przed wejściem ustawy OPP) pod kierownictwem prof. Huberta Izdebskiego, i ciągle wychodzi naprzeciw potrzebom kadrowym w zakresie wolontariatu sportowego do wspierania organizacji w realizacji masowych imprez sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim, europejskim i międzynarodowym. Znając potrzeby w przygotowanie kadr, które przyniesie wymierne korzyści także lokalnej społeczności poprzez udział wspomagający wolontariuszy w różnych formach sportu dla wszystkich (powszechnego i aktywności ruchowej), zwiększenie bezpieczeństwa uczestników, sprawniejszą obsługę korzystających itp.  Uczestnicy tak wyszkoleni będą przygotowani merytorycznie i praktycznie do organizacji, współorganizacji i aktywnego uczestniczenia w różnych formach sportu dla wszystkich (powszechnego i aktywności ruchowej), takich jak: turnieje, imprezy, mecze, festyny, meetingi la, zawody sportowe, a także do udziału w sportowych imprezach masowych, krajowych i międzynarodowych, jak również w zajęciach stałych treningowych czy usprawniających, a nawet pomocowych  -rehabilitacyjnych. Ważne, aby program szkolenia wykorzystywał zasadę empowerment – włączania beneficjentów w działania podejmowane w ramach projektu, poprzez czynny udział w imprezach sportowych jako wolontariuszy i ich animowanie przez cały okres szkolenia. Realizacja takich przedsięwzięć w TKKF oparta jest na formach aktywizacyjno ruchowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, osób starszych, niepełnosprawnych realizowanych od wielu lat. W realizacji szkolenia Towarzystwo wykorzystuje także zasady: Partnerstwa – udział beneficjentów w praktykach na rzecz różnych podmiotów publiczno-społecznych i w perspektywie współpraca z tymi podmiotami. Zrównoważonego rozwoju – integracja społeczna różnych grup społecznych, większe możliwości udziału w formach sportu dla zdrowia poprzez  aktywność ruchową z wykorzystaniem podejścia prospołecznego i dobroczynność, realizowanym w formach kształcenia przez całe życie. Korzystaliśmy z wymian międzynarodowych w tym zakresie i pomagały nam wolontariuszki (z Włoch, Rosji) a także z Austrii w ramach wymiany dobrych praktyk - programu Grundtvig. Naszym celem poprzez wymianę międzynarodową jest podniesienie jakości i zwiększenie atrakcyjności aktywizujących zajęć prozdrowotnych, edukacji i kultury.

Równych szans – udział osób w różnym wieku w szkoleniu i możliwości ich udziału w różnych formach aktywizacyjnych, ukierunkowanych zwłaszcza na ogół przypisywana osobom młodym, w tym na obiektach sportowych, otwartych i zamkniętych, w czasie realizacji różnych form sportu dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach szkolenia uczestnicy mają dostęp do bieżących materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej na naszych stronach „materiały szkoleniowe”. Ponadto uczestnicy otrzymali wszystkie materiały na płytach CD oraz niektóre wydawnictwa TKKF-u, w tym biuletyny. Osoby zainteresowane materiałami zapraszamy do kontaktu.

Bo mało upowszechniana jest rola i możliwości działania wolontariatu w obszarze sportu dla wszystkich /powszechnego. Mamy nadzieję, że obraz ten się sukcesywnie będzie zmieniał, ponieważ TKKF posiada uprawnienia, warunki kadrowe, bazowe i sprzętowe do realizacji praktyk, szkoleń (komunikacja i konsultacje z doświadczonymi uczestnikami szkoleń czy działaczami). Stale współpracuje z osobami, które mają najwyższe kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie do prowadzenia zajęć szkoleniowych, mentorskich, couchingowych: menedżerowie sportu, menedżerowie organizacji imprez sportowych, pedagodzy, edukatorzy, trenerzy działalności pożytku publicznego i wolontariatu, wykładowcy uczelni wyższych sportowych, krajowy konsultant ds. bezpieczeństwa (kierowania bezpieczeństwem imprez masowych itd.), specjalistów ds. prawa sportowego,.., instruktorzy różnych dyscyplin sportu i rekreacji ruchowej, trenerzy i sędziowie sportowi różnych dyscyplin

Obecnie Polska zajmuje 18 miejsce (na 28 badanych państw) pod względem aktywności społeczeństwa w wykonywaniu pracy wolontariackiej. TKKF chciałoby to zmieniać i chętnie zaprasza do ochotniczej pracy i współpracy.

 

Zarząd Pomorskiego Związku TKKF