Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej jest polską organizacją pozarządową założoną 3.Maja 1957 r., nie nastawioną na zysk.

 

W ub. roku minęło 55 lat istnienia naszego ogólnopolskiego stowarzyszenia kultury fizycznej. Od czasu wydarzeń poznańskich z 28 czerwca 1956, utrzymywał się w Polsce stan napięcia, więc po gomułkowskiej odwilży rozpętała się na łamach prasy burzliwa dyskusja na temat braku dostępu dla przeciętnego człowieka obiektów i urządzeń sportowych oraz fachowego zorganizowania i instruktażu, do swobodnego uprawiania „małego” sportu.

Zabierali głos specjaliści i laicy, młodzi i starzy, mistrzowie sportu i amatorzy. A także byli przedwojenni działacze Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”, pierwszego przedwojennego feministycznego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Kobiet i innych. Spontanicznie wyłoniła się potrzeba uprawiania sportu dla własnej przyjemności. Idea działania dla siebie i dla innych przyświecała założycielom TKKF – profesorom; Wandzie Czarnockiej – Karpińskiej, Włodzimierzowi Humenowi, Janowi Fazanowiczowi, a także Feliksowi Kędziorkowi i innym oddanym sprawie upowszechniania kultury fizycznej.

 

Zawiązała się Krajowa Konferencja Założycieli i powołała do życia Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Pod koniec roku 1957 działało już ok. 200 ognisk TKKF na terenie kraju, w tym prężnie od początku w województwie pomorskim - prowadzących działalność środowiskową w miejscu zamieszkania, dzielnicy, mieście i pracy.

Od początku formy działalności TKKF zmieniały się, ale zasadnicze cele zawarte wówczas w deklaracji programowej są aktualne do dziś.
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej oferowało swoim członkom i wszystkim chętnym różne formy rekreacji(sportu dla wszystkich) do wyboru, nie stawiając istotnych ograniczeń co do wielu, sprawności czy innych czynników społecznych. Od początku działalności TKKF służyło zaspokajaniu potrzeb i zainteresowań sportowo – rekreacyjnych społeczeństwa, poprawie zdrowia i sprawności psychofizycznej, kształtowaniu pięknej sylwetki, rozrywce i wypoczynkowi.

 

Stowarzyszenie TKKF ciągle doskonaliło swoje spektrum programowe i metody działań na rzecz wzmocnienia i podniesienia skuteczności różnorodnych form aktywności psycho-fizycznej i działania społecznego, a  w województwie pomorskim rodziły się ciekawe projekty i eventy i to głownie sposobem wolontarystycznym. Poprzez współprace z uczelniami wyższymi specjalistycznymi instytutami podnosiliśmy jakość usług i wysoki standard. Pomagaliśmy wszystkim potrzebującym wsparcia głównie w zakresie szeroko rozumianej kultury fizycznej i oferowaliśmy: szkolenia, konsultacje, poradnictwo. Stałe zajęcia usprawniające i potęgujące zdrowie (fizyczne, psychiczne i społeczne), imprezy rekreacyjno-sportowe i integracyjne.
Wierząc, że  zintegrowane prawdziwie demokratyczne społeczeństwo opiera się na harmonijnej współpracy w trzech obszarach życia społecznego: pozarządowym, publicznym i prywatnym, choć nie mogliśmy z wiadomych przyczyn tego nadmiernie eksponować. Dziś również na podstawie Art.68 Naszej KONSTYTUCJI, mamy podstawy moralne do realizacji swoich celów.

 

Mimo, że w wyniku pauperyzacji społeczeństwa, braku całkowitej pomocy z Urzędu Marszałkowskiego z ponad 300 Ognisk i Klubów ostało się tylko ok. 30. Jednak dalej  Pomorski Związek TKKF inicjuje uprawianie sportu powszechnego, zwłaszcza „sportu dla wszystkich”, który przeciwdziała patologiom zdrowotnym i społecznym. Promuje aktywność fizyczną w czasie całego życia, (bo jest ona jego przedłużeniem w dobrostanie). Zajmuje się wykorzystaniem czasu wolnego w sposób aktywny zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Prowadzi badania i testuje mechanizmy poprawiające jakość życia a zwłaszcza sprawność i samodzielność w starości.  Współpracujemy z organizacjami, które przeciwdziałają stereotypom i wzajemnym uprzedzeniom. Chcielibyśmy być dalej liderem innowacji społecznych, dlatego jesteśmy otwarci dla wszystkich klubów, ale mogą wziąć udział także zarówno osoby fizyczne, grupy nieformalne z ciekawymi pomysłami  jak i inne organizacje NGOs, które zaproponują racjonalizacyjne pomysły przyczyniające się do stworzenia nowych szans.  Poszukujemy innowacyjnych modeli i partnerstw, które mają na celu poprawę stanu wydolności i sprawności, zdrowia jednostek, rodzin i społeczności głownie skierowanej dla najbiedniejszych i wykluczonych środowisk. Wzmocnienie i rozwój potencjału pomorskiego stowarzyszeń kultury fizycznej.