EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH
XVII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2011
26 maja – 1 czerwca 2011 r.

1. ORGANIZATORZY.

1.1 Organizatorem Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich jest Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Koordynację Turnieju i jego ocenę na szczeblu krajowym prowadzi Centralna Komisja Turniejowa.
1.2 Koordynację i nadzór nad Turniejem na szczeblu wojewódzkim prowadzą Wojewódzkie Komisje Turniejowe.
1.3 Na szczeblu gminy miejskiej lub wiejskim organizatorem Turnieju jest samorząd terytorialny, który powołuje własnego koordynatora albo zleca to zadanie wybranej jednostce organizacyjnej lub stowarzyszeniu kultury fizycznej na swoim terenie.

2. CEL.

2.1 Promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności ruchowej jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu.
2.2 Rozbudzenie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich środowisk, grup zawodowych i społecznych.
2.3 Pobudzenie aktywności ruchowej osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności fizycznej.
2.4 Poszerzenie i wzmocnienie współpracy władz samorządowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, placówek oświatowo-wychowawczych w obszarze sportu powszechnego.

3. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE.

3.1 Centralną Komisję Turniejową powołuje Zarząd Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich. Siedzibą Komisji jest biuro KFSdW.
3.2 Centralna Komisja Turniejowa ustala zasady współpracy z mediami: ogólnopolską prasą, radiem i telewizją.
3.3 Centralna Komisja Turniejowa dokonuje podsumowania wyników ogólnopolskich oraz przyznaje nagrody z dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki.
3.4 Wojewódzkie Komisje Turniejowe powoływane są przez Prezydia Zarządów Wojewódzkich TKKF w porozumieniu z odpowiednimi Departamentami Urzędów Marszałkowskich.
3.5 Wojewódzkie Komisje Turniejowe ustalają zasady współpracy z regionalnymi ośrodkami telewizyjnymi i lokalnymi środkami masowego przekazu.
3.6 Wojewódzkie Komisje Turniejowe dokonują podsumowania Turnieju na szczeblu swego województwa, wyróżniając najlepsze miasta i gminy oraz organizatorów.

4. TERMIN.

Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich i rozgrywany w jego ramach XVII Sportowy Turniej Miast i Gmin odbywał się będzie od 26 maja do 1 czerwca 2011 r.

5. UCZESTNICTWO.

W Sportowym Turnieju Miast i Gmin startować mogą wszyscy mieszkańcy danego miasta lub gminy zameldowane na pobyt stały lub czasowy - osoby dorosłe, a także przedszkolaki, uczniowie szkół, studenci, pracownicy działających tam firm, turyści, wczasowicze itp.
Warunkiem zaliczenia uczestnictwa w Turnieju jest udział w zorganizowanych imprezach turniejowych: grach sportowych, zawodach (np. tanecznych, wędkarskich itp.), turystyce lub innej formie aktywności ruchowej.

UWAGA !
********************************************************************************************

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOŁACH, NIE MOGĄ BYĆ ZALICZANE DO UCZESTNICTWA W TURNIEJU.
********************************************************************************************
6. ZGŁOSZENIA.

6.1 Zgłoszenia miasta lub gminy do udziału w Turnieju dokonuje właściwy organ samorządu terytorialnego, do dnia 20 maja 2011 r.(piątek) – wyłącznie na formularzu wzór nr 1 do Centralnej Komisji Turniejowej pod adresem:
Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich
00-687 Warszawa ul. Wspólna 61
tel. (22) 825 11 13 fax 825 85 88,
lub e-mail: federacja@post.pl

6.2 Integralną częścią zgłoszenia jest zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej zgłaszającego się miasta lub gminy, kalendarza imprez (formularz wzór nr 2).

Brak tego kalendarza dyskwalifikuje zgłaszającego!
PRZYKŁADOWY PROGRAM:
26.05.2010 r. (środa) Sprawdzian wydolności organizmu pod nazwą „TEST COOPERA”.
27.05.2010 r. (czwartek) Festiwal gier rekreacyjnych, turnieje, pokazy.
28.05.2010 r. (piątek) Wielobój lekkoatletyczny z udziałem najlepszych sportowców.
29.05.2010 r. (sobota) Propagowanie różnych dyscyplin sportowych - pokazowe treningi prowadzone przez znanych sportowców i zawodowych trenerów.
30.05.2010 r. (niedziela) Turnieje w halach sportowych (siatkówka, piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna, tenis stołowy, tenis ziemny itp.) Bardzo istotne są inicjatywy organizacji zielonych sal sportowych w terenie.
31.05.2010 r. (poniedziałek) „Weekend ze sportem i rekreacją”- imprezy sportowe na obiektach szkolnych, klubowych, OSiR-ach, ośrodkach rekreacyjnych. To też zorganizowane wycieczki piesze, rowerowe czy kajakowe.
1.06.2010 r. (wtorek) Dzień Dziecka – dzień sportu rodzinnego i podsumowania

UWAGA: startujące gminy i miasta mogą według własnego uznania zmienić kalendarz imprez.

6.3 Równoległego zgłoszenia należy dokonać do Pomorskiej Wojewódzkiej Komisji Turniejowej:

Pomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej
80-464 Gdańsk, ul. Kombatantów 4, tel. 58 346 57 80, fax. 58 346 92 78

e-mail: tkkf_Rozstaje@wp.pl lub pod kontakt >  www.tkkf.org.pl   www.wrotapomorza.pl

7. SPRAWOZDAWCZOŚĆ.

7.1 Startujące miasta i gminy przekazują informację z przebiegu Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich - XVII STMiG, do Centralnej Komisji oraz równolegle do właściwej Komisji Wojewódzkiej na formularzu wzór nr 3, najpóźniej do godz. 24.00 dnia 1 czerwca 2011
7.2 Komisje Wojewódzkie zobowiązane są przekazać do Centralnej Komisji Turniejowej zbiorczą informację na formularzu wzór nr 4 – faxem lub pocztą elektroniczną najpóźniej do godz. 10.00 dnia 2 czerwca 2011
7.3 Informacje przekazane po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy zestawianiu klasyfikacji generalnej.

8. OCENA WYNIKÓW.

W rywalizacji ogólnopolskiej klasyfikowane będą tylko te miasta i gminy, które spełnią poniższe wymogi formalne:
1. Dokonają terminowego zgłoszenia na formularzu wzór nr 1.
2. Zamieszczą na swojej oficjalnej stronie internetowej kalendarz imprez (formularz wzór nr 2).
3. Prześlą w terminie sprawozdanie na formularzu wzór nr 3.

Rywalizacja ogólnopolska odbywać się będzie w następujących grupach:
I do 5 tys. mieszkańców
II od 5 do 7,5 tys. mieszkańców
III od 7,5 do 15 tys. mieszkańców
IV od 15 do 40 tys. mieszkańców
V od 40 do 100 tys. mieszkańców
VI ponad 100 tys. mieszkańców

Kryteria decydujące o punktach zdobytych przez dane miasto lub gminę:
1. Porównanie procentowe liczby osób startujących w Turnieju z ogólną liczbą mieszkańców.
2. Środki finansowe miasta lub gminy wydatkowane na kulturę fizyczną – zgodnie z wykonanym budżetem za rok 2010, w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
3. Przeprowadzenie, wraz z opracowaniem wyników, sprawdzianu wydolności organizmu pod nazwą Test Coopera. O zajętym miejscu decyduje liczba startujących w teście.

Punktacja każdego z kryteriów:
za 1 miejsce: liczba punktów równa liczbie startujących miast i gmin w danej grupie plus 1 pkt.,
za 2 miejsce: liczba punktów równa liczbie startujących miast i gmin w danej grupie minus 1 pkt.,
za 3 miejsce: liczba punktów równa liczbie startujących miast i gmin w danej grupie minus 2 pkt. itd.
Ostatnie miasto lub gmina w każdej grupie zawsze otrzymuje 1 punkt.
Wynik łączny będzie sumą punktów uzyskanych w trzech kryteriach.

Niezależnie od klasyfikacji ogólnopolskiej Pomorska Komisja Wojewódzka we współpracy z Urzędem Marszałkowskim dokona podsumowania współzawodnictwa dla naszego województwa.

9. NAGRODY

Nagrodą będzie sfinansowanie zakupu sprzętu sportowego, który laureaci wybiorą sobie sami.
Wysokość nagród zostanie określona po podpisaniu umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Urzędem Marszałkowskim.
Dodatkowe nagrody będą fundowane przez Urzędy Miast i Gmin w ramach posiadanych środków.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Zgłoszenia oraz sprawozdania nie spełniające wymogów formalnych (np. brak podpisów upoważnionych osób, przysłanie po terminie, niewłaściwy formularz itp.) nie będą brane pod uwagę przy zestawianiu klasyfikacji generalnej.
2. Regulamin i wszystkie informacje o Sportowym Turnieju Miast i Gmin znajdują się na stronach internetowych Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich oraz Pomorskiego TKKF. Na tych samych stronach zamieszczone zostaną również wyniki.
3. Formularze oraz tabela sprawozdawcza z Testu Coopera będą dostępne również w wersji elektronicznej na podanych powyżej stronach internetowych.
4. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem, w każdym przypadku, decydować będzie Pomorska Komisja Wojewódzka. Prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu, dokonywanie zmian w jego zapisach, przysługuje wyłącznie Centralnej Komisji Turniejowej.