XV Zjazd

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Ognisk, Klubów TKKF.

Pomorskiego Związku Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej

w dniu 30 października 2010 roku-

(Nowy Ratusz w Gdańsku - sali 003 im. Seana Lestera, ul. Wały Jagiellońskie 1)

 

S p r a w o z d a n i e 

z działalności związku stowarzyszeń kultury fizycznej pod nazwą Pomorskiego Związku Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej w Gdańsku za lata 2006-2010

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

         Działalność naszego Towarzystwa prowadzona była w oparciu o Uchwały XIV Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów TKKF, który odbył się w dwu terminach 18 listopada 2006 i 03.12.2006 po wcześniejszej niepełnej kadencji i formalnym zawieszeniu w wyniku braku funduszy na utrzymanie biura (2-pełne etaty, oraz zaległy czynsz za lokale, dwa pomieszczenia biurowe i magazynek przy Al. Zwycięstwa 51)i do końca nierozliczoną dotację z Urzędu Marszałkowskiego. Z inicjatywy działaczy  i wielkiej pomocy Zarządu Głównego TKKF przeprowadzono sprawnie zebranie mobilizujące z ustępującym Zarządem Wojewódzkim (dokumentacja także na taśmie magnetofonowej), a następnie ww. Zjazdem. Realizacja Uchwał z ostatniego Walnego Zebrania w 2006 r. znalazła odbicie w roboczych planach Zarządu Wojewódzkiego Pomorskiego Związku TKKF, jego Prezydium i wolontariuszy oraz pomocnych Ognisk TKKF z całego Pomorza.

Zebrania

         Pomorski Związek TKKF w ostatniej kadencji działał w następującym składzie:

1.     Marek M.Moneta – prezes

2.      Stanisław Nowak – vice prezes

3.      Bolesław Panaszczuk – vice prezes

4.      Bogdan Kaszuba – sekretarz

5.      Jolatna Raulin – skarbnik

6.      Jerzy Wasilczuk – członek

7.      Leszek Lenda – członek

 

Odbyto 21 zebrań zarządu w tym 8 poszerzonych o przedstawicieli Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Na zebraniach tych przegłosowano 21 uchwały i 30 wniosków nie cierpiące zwłoki. A także jedno POROZUMIENIE z Woj. TKKF Warmińsko-Mazurskim o współdziałaniu odnośnie TMiG oraz ew. zawiązania współpracy dot. Północno-Wschodniego Makroregionalnego TKKF celem pozyskiwania funduszy unijnych. Na zebrania przychodzili zazwyczaj członkowi funkcyjni, co pozwoliło w ok.90% uzyskać quorum. Wcześniej swoją nieobecność zazwyczaj usprawiedliwiała ze względów osobistych skarbnik, ale i tak nie były wtedy podejmowane tematy finansowe. Kol. J. Wasilczuk i L. Lenda to dwaj członkowie, którzy z takich czy innych względów nie docierali na nasze zebrania.

Szanowni Państwo! 

Poniższe sprawozdanie nie chcielibyśmy mocno uszczegóławiać, ale o niektórych działaniach musimy nadmienić, ponieważ są one i mogą być jakimiś kontrowersjami, które na pewno będą nieuzasadnione. Niestety brak pracowników funkcyjnych odbija się też na jakości naszej działalności. Przypomnę, że nasz Zarząd działał całkowicie społecznie. Nawet Uchwały i Wnioski Zarządu Głównego realizowane były z opóźnieniem, jak i cała sytuacja, która wynika z trudnej sytuacji naszego Związku. Choćby nie opłacenie przez ostatnie trzy lata obowiązkowych składek członkowskich. Całe przedstawione uwarunkowania zostaną na tym Zjeździe wyjaśnione.

a.       -  Mimo, że ostatni Zjazd powołał mniejszy skład osobowy ZW PZ TKKF oraz mniejszą osobowo - składającą się tylko z 3-ch osób Wojewódzką Komisję Rewizyjną. Frekwencja na posiedzeniach wynosiła ca 55%. Zarząd na swoich posiedzeniach omawiał sprawy wynikające z realizacji programów, spraw bieżących i statutowych, W sprawozdawczym okresie Zarząd zajmował się m.in. sprawami przygotowania dokumentacji sadowej do rejestracji KRS i wyjaśnianiem kwestii prawnych w tym zaległych. Np dot. podjęcia uchwały o wstrzymaniu działalności przez Wojewódzkie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej (i próby wymuszenia na nas podjęcia się kuratora-likwidatora), jak i w KW Policji spr. sprzętów m.in. odnalezionych pistoletów i przejęcia nieruchomości przez gminę Małdyty. Jak również spr. właściwości i prawomocności ostatniego zebrania w Ognisku TKKF ”Przymorze”.

-          Podejmowaliśmy próby pozyskania środków finansowych na przygotowane i sprawdzone w innych województwach wnioski z ciekawymi programami z wystąpieniem o grand z funduszu Urzędu Marszałkowskiego i innych oraz do ZG.

Gościliśmy przedstawicieli delegacji Rosji (obwód Kaliningradu i w ub. roku z Murmańskiego) gdzie goście zaskoczeni byli profesjonalizacją naszych działań fizjoterapeutycznych i kinezygerontoprofilaktycznych oraz dodatkowych w pracy z ludźmi starszymi (wg. wzorcowego programu ZG - > Sejmik Woj. reprezentowała radna Anna Zych Cisoń – i sama była także zaskoczona takim stanem rzeczy i braku pomocy w tym względzie, co mogłoby zmienić także, stan w ogniskach

-       Co roku analizowaliśmy i zatwierdzaliśmy przedstawiane projekty do Kalendarza Imprez o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim

-        Dwa razy spotykaliśmy się interwencyjnie z Komisją Turystyki, Edukacji, Kultury i Sportu i Marszałkami w celu zmiany podejścia do Pomorskiego TKKF oraz na innych akcja tj. Forum (Gospodarcze)Przemysłu Czasu Wolnego, Zebrania NGO, szkolenia,...

-            Podejmowaliśmy próby ustalenia i wyegzekwowania składki członkowskiej od Ognisk, lecz otrzymywaliśmy w większości odpowiedź, że działają w środowiskach biedniejszych i grup defaworyzowanych i samym im nie wystarcza na własne programy.

-          W ostatnich dwu latach poprzez współprace z Tomaszem Zielińskim, w znacznie większym stopniu „Pomorskie” włączyło się aktywnie w Turniej Miast i Gmin, co powinno skutkować większymi kontaktami ze wszystkimi gminami i powiatami. Dotychczas nie zauważyliśmy jeszcze sukcesów organizacyjnych dla TKKF w tym względzie, ale będziemy nad tym pracować.

W zakresie MEDIÓW

 Wywoływaliśmy kilka ciekawych inicjatyw i aktywizacje jak np. udział w debacie na Pomorzu w TVG „o aktywności i zdrowiu”, kilkudziesięciu szkoleniach, konferencjach także zagranicznych reprezentujących PZ TKKF i Pomorski Sport dla Wszystkich

-                  Przygotowaliśmy serwis internetowy (www.tkkf.org.pl - do dzisiaj ponad 532 tys. wejść), który doskonale działa i z którego korzysta nie tylko całe pomorskie i Polska a nawet zagranica, niestety brak pieniędzy nie pozwala nam go nowocześnie zmodernizować i ciągle aktualizować oraz dodatkowo wprowadzić animacje,.. wersie angielską itd. Będziemy dalej próbowali ten projekt dofinansować z funduszy specjalnych, ale właścicielem domeny i zasobów jest Ognisko TKKF ”Rozstaje”, Pom. Zw.TKKF może ew. to odkupić.

-          Utrzymywaliśmy i wykorzystywaliśmy stałe kontakty e-meilowe i inne elektroniczne do kontaktów z instytucjami zewnętrznymi zajmującymi się k. f., ale też akcjami  w kampaniach prozdrowotnych, zaproszeń na nasze eventy województwie i inne

-          

-         Często zmuszeni jesteśmy do doradzania opiniowania, lustrowania, pomagania itd. Jak również uczestnictwo w Walnych Zebraniach kilkunastu Ognisk TKKF (a jest ich ok. 30-stu)

-          Prowadzenie instruktaży, szkoleń zleconych przez inne jednostki wojewódzkie czy ZG TKKF i innych

-                 Wzorcowe prowadzenie ogólnopolskich programów zleconych przez ZG ”Bieg po Zdrowie” (uczestnictwo w każdym większym maratonie, spotkania dwa razy w tygodniu joggerów i organizacji kilku Imprez biegowych) i  stałe specjalistyczne zajęcia w Ośrodku Terapii Ruchowej Trzeciego Wieku. 

-                  Monitorowaniem i zabezpieczanie imprez dofinansowywanych z ZG TKKF - MSiT a także sponsorów i lokalnych samorządów.

-                  Umocnienie naszego stowarzyszenia w regionie poprzez stałe uczestnictwo w Pomorskiej Radzie Sportu.

-                  Motywowanie i pomoc merytoryczna dla Ognisk, Klubów i Zarządów Regionalnych (Powiatowych, Miejskich, Gminnych, Dzielnicowych, itd.) do ich powstawania wyszukiwanie stosownych szkoleń, aby stowarzyszenie k.f.  posiadało zapewnienie o ciągłości swoich działań programowych w przyszłości i w zakresie dążenia do spójności społecznej w stowarzyszeniach kultury fizycznej  na danym obszarze.

b.        Nie udało się nam stworzyć sieci partnerów lokalnych w każdym większym mieście województwa i środowisku prosportowym, co było naszym priorytetem dla zdrowia i sportu dla wszystkich. Mamy jednak nadzieje, że TMiG nam w tym pomoże. Takim dobrym naszym w tym zakresie pilotem jest też strona internetowa www.tkkf.org.pl , ale brak nam wolontariuszy i środków do nowych komunikatorów typowo medialnych i społecznościowych (Blogi, profil na Facebooku, itd.), a także w wyszukiwaniu społecznych Lokalnych Animatorów, którego celem jest rozwój i profesjonalizacja działań prospołecznych poprzez stworzenie sieci organizacji zainteresowanych animowaniem działań lokalnych dla sportu i zdrowia – niestety przedsięwzięcie to wymaga nakładu znacznych środków finansowych, a na dzisiaj jest ono realizowane całkowicie społecznie poprzez zaprzyjaźnionych wolontariuszy.

c.        Nie udało nam się pozyskać środków na uruchomienie biura obsługi ZW PZ TKKF z prawdziwego zdarzenia, zabezpieczającego odpowiednie warunki do prowadzenia działalności celem utrzymywania stałych kontaktów z organizacjami i naszymi członkami jak i z jednostkami nadrzędnymi.

d.        Stan organizacyjny TKKF-ów nieco się pomniejszył z powodu m.in. likwidacji stoczni, ale i tak figuruje na naszej stronie w Menu >Kluby i wynosi ca 30 wg danych GUS za lata sprawozdawcze. Nie uwzględniono jednostek, które się u nas jeszcze nie zarejestrowały (członków bezpośrednich i pośrednich). Mimo wielkiego optymizmu nie udało się nam utworzyć kilka Ognisk w Zakładach Karnych gdzie uczestniczyliśmy nawet w pierwszych zebraniach. Mimo zapału przy powoływaniu kilku ognisk zwłaszcza w Gdańsku,.. z uwagi na straszną biurokrację, koszty nie udało się zarejestrować nowych jednostek które miało działać przeciw patologii np. w gdańskiej dzielnicy Stogi, Nowym Porcie itd.

e.        Współpracowaliśmy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym jako głównego beneficjenta środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w zakresie promocji zdrowia środkami kultury fizycznej, AWFiS, i innymi wg zaistniałych programów.

f.       W mniejszym zakresie mogliśmy też koordynować działalność programową ognisk a zwłaszcza: - prowadzenia stałych zespołów stale ćwiczących o charakterze rekreacyjnym i sportowym, programów prewencyjnych, imprez masowych zwłaszcza lokalnych, prowadzonych lig, ostatnio sygnalizowanego braku szkolenia animatorów sportu dla wszystkich, organizacji spartakiad miedzy/zakładowych. Sekcje sportowe związane ze sportem wyczynowym należą do poszczególnych związków sportowych – my jesteśmy od; „masowości”, sportu rodzinnego, zdrowego stylu życia. Delegatom dzisiejszego Zjazdu nie trzeba tłumaczyć, gdyż to oni te zadania wykonują i to należycie.

g.     Nasi wieloletni działacze schodzą z tego świata, a my nie możemy im w właściwymi honorami ze względu na brak środków finansowych towarzyszyć w ich ostatniej drodze życia.

    Podsumowując

        Prosimy Państwa o kontynuacje dotychczas realizowanych działań polegających na nawiązywaniu  współpracy z szkołami i lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami samorządów lokalnych. Przewidujemy dalszy intensywny rozwój działań zmierzających do wyłonienia ośrodków, które będą na swoim terenie podejmować się animacji procesów integracyjnych i organizacyjnych w zakresie kultury fizycznej. Tak, aby w ramach tych  spotkań z partnerami, wypracowane zostały podstawy funkcjonowania sieci TKKF, plany działań lokalnych i wspólne projekty prospołeczne w aspekcie kultury fizycznej.

        Aby integrować sektor sportowy dla wszystkich w województwie pomorskim musimy pozyskać także środki na organizacje szkoleń, spotkań tematyczne dotyczące inicjatyw prozdrowotnych środkami kultury fizycznej oraz budowania silnego zaplecza i stałej bazy.

        W większości stowarzyszeń prowadzi się szkolenia działaczy, wolontariuszy i kadry stałej parającej się działalnością strategiczną NGOs. Dziś trudno sobie wyobrazić organizację, w której zabrakłoby powodów, aby dokształcać lub szkolić swoich członków a zwłaszcza kadrę. Tymczasem zdolność do szybszego uczenia się od konkurencji może stać się jedynym trwałym elementem przewagi, a Pomorski TKKF mimo ponad 50-cio paroletniego istnienia nie wypracował sobie stałego systemu wspomagania finansowania swego programu, obligatoryjnej obsługi jak i własnej bazy.

Na koniec chciałbym z całego serca podziękować Zarządowi Głównemu TKKF, a w szczególności kol. Prezesowi Mieczysławowi Borowemu, bez niego i jego ogromnych inicjatyw, motywacji i pomocy naszcza (mimo naprawdę szczerych chęci) działalność mocno byłaby ograniczona, a może nawet wręcz niemożliwa.

Cały Pomorski Związek DZIĘKUJE Ci Prezesie Zarządu Głównego i życzy następnych tak owocnych kadencji.

W zał. sprawozdanie finansowe za lata 2006 – 2010.

                                                                                                                                       Marek M. Moneta

Ustępujący prezes