Składki członkowskie w stowarzyszeniach kultury fizycznej, jakim jest TKKF

Składki członkowskie to obowiązkowe wpłaty członków stowarzyszenia k.f. Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej na rzecz własnego Ogniska/Klubu. Fundusze zbierane są zarówno w Ogniskach/Klubach TKKF rejestrowanych w KRS, w stowarzyszeniach zwykłych rejestrowanym w starostwie, jak również w związkach stowarzyszeń regionalnych jak i krajowych. W dniu 28.10.br (Ldz.333/10 wpłynął do PZ TKKF fax z ZG TKKF o zaleganiu przez wojewódzki związek składki za trzy ostatnie lata.

Z uwagi na kilka zapytań przez przedstawicieli Ognisk odnośnie (sformowania, jakie użyliśmy w Zaproszeniu dot.) liczby delegatów„wg ilości - na bieżąco płacących składki członkowskie” informujemy, Art. 33 art. 2. ustawy Prawo o stowarzyszeniach jasno przedstawia, że składki członkowskie „Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej”. Informacje o sposobie uzyskiwania składek członkowskich (czyli o tym kto ustala, zmienia ich wysokość, kto je zbiera itp.) muszą być umieszczone w statucie stowarzyszenia (art. 10 ust. 1 pkt 7).

Płacenie składek członkowskich jest jednym z najważniejszych obowiązków członków stowarzyszenia, a uchylanie się od tego może być powodem wykluczenia ze stowarzyszenia. Z tego obowiązku można zwalniać członków honorowych stowarzyszenia, (czyli osoby zasłużone dla organizacji; informację o tym kto może zostać takim członkiem i jakie są zasady nadawania takiego tytułu dokładnie określa statut).

Stowarzyszenia zwykłe (rejestrowane w starostwie na podstawie regulaminu) mogą pokrywać koszty swoich działań wyłącznie ze składek członkowskich (art. 42 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

Ponieważ związki stowarzyszeń jak Pomorski Związek TKKF, następca Wojewódzkiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i innych osób prawnych tworzonych na mocy art. 22 ustawy Prawo o stowarzyszeniach działają na podstawie przepisów tej ustawy tak jak inne stowarzyszenia, a zatem i ich członków dotyczy obowiązek płacenia składek.

Osoby prawne tworzące taki związek, podobnie jak członkowie w stowarzyszeniu, mają obowiązek wpisania do statutu regulacji dotyczących składek członkowskich (czyli o tym kto ustala lub zmienia ich wysokość, kto je zbiera itp.). Organizacje będące członkami związków i federacji powinny zadbać o to, by mieć dokument poświadczający wpłatę składek członkowskich.

Co prawda aktów prawnych w ustawodawstwie nie ma określających wysokość składki członkowskiej w stowarzyszeniu. Zależy to od statutu stowarzyszenia. Zazwyczaj wysokość i częstotliwość płacenia składek przez członków ustala zarząd. Walne zebranie członków może zatwierdzić uchwałę zarządu o składkach, może ją zmienić. Równie dobrze może to być w całości kompetencja walnego – ustalanie wysokości i częstotliwości płacenia składek, jak też określenie sankcji wobec członków uchylających się od tego obowiązku.

Składki członkowskie są ustalane albo przez walne zgromadzenie członków albo przez zarząd, a regulują to zapisy w statucie danego stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń.

Składki są obowiązkowe. Informacje o sposobie uzyskiwania składek członkowskich (czyli o tym kto ustala ich wysokość, kto je zbiera, itp.) muszą być umieszczone w statucie stowarzyszenia (art. 10 ust.1 pkt 7).

W ustawodawstwie nie ma aktów prawnych określających sankcje wobec stowarzyszeń, które składek nie zbierają. Dlatego restrykcyjne „wyrzucanie” członków za niepłacenie składek zależy od polityki stowarzyszenia. Jednak dla wielu małych stowarzyszeń składki członkowskie są podstawą bytu i najważniejszym źródłem środków na działania. W części budżetu, nawet te skromne pieniądze przeznaczane są na pokrycie kosztów nieplanowanych, niekwalifikowanych, nieprzewidzianych w projekcie czy preliminarzu lub wkładów własnych do projektów.

Same składki członkowskie nie są opodatkowane. Art 17 ust. 1 pkt 40 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) mówi, że wolne od podatku są „składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych – w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą”.

 

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa Prawo o stowarzyszeniach z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.
  • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)
  • Statuty TKKF