Wybory, Wybory,.i Regulamin XV Zjazdu

 

Szanowny/a/  Pan/i

Delegat ..............................          Ogniska /Klubu/ Zarządu (Dzielnicowego/Gminnego/Miejskiego/Powiatowego/...)TKKF

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd  Wojewódzki  Pomorskiego Związku Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej w Gdańsku uprzejmie zaprasza na XV Wojewódzki Walny Zjazd Delegatów Pomorskiego Związku TKKF, który odbędzie się w dniu 30 października 2010 roku(SOBOTA) o godz. 11.00 w I terminie lub o godz. 11.15 w II terminie. Zjazd odbędzie się w SALI nr 003im.Seana Lestera, Nowy Ratusz ul. Wały Jagiellońskie 1,  -WEJŚCIE od strony Dworca Gdańsk Główny PKP dołem, budynek (b. Żaka) obecnie siedziba Rady Miasta Gdańska.

 Skrócony porządek obrad:

1.      Powołanie Prezydium i Przewodniczącego Zjazdu.

2.      Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.

3.     Powalanie Komisji Zjazdowych.

4.     Sprawozdanie ustępującego Zarządu i W.K.R. za okres  kadencji 2006 –2010. Przegłosowanie.

5.   Wybory; prezesa, władz Zarządu Woj. PZ TKKF, WKR oraz 3-ch delegatów na XV Krajowy Zjazd TKKF  w Warszawie.

6.    Przyjęcie Uchwały Zjazdowej. 

Prosimy o punktualne i niezawodne przybycie.

Za ustępujący Zarząd (-)Marek M.Moneta- prezes

 

 

R E G U L A M I N

OBRAD ZJAZDU DELEGATÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU TKKF

w dniu 30 października 2010 r.

§ 1

1.  Zgodnie z statutem Pomorskiego Związku Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej w Gdańsku oraz wnioskami  O/TKKF. Zjazd  Delegatów PZ TKKF odbywa się na podstawie;   Statutu  PZ TKKF,  uchwały Zarządu Wojewódzkiego PZ TKKF oraz  Zarządu  Głównego TKKF. 

2.  Zjazd Delegatów Wojewódzkiego TKKF w  Gdańsku obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu i porządku obrad,  którego  projekt przedstawia.

§ 2

l. W Zjeździe Delegatów Pomorskiego Związku TKKF  udział biorą:

a.  z głosem decydującym - delegaci wybrani  na walnych zebraniach Ognisk, Klubów  TKKF i Związków  regionalnych będących członkami zwyczajnymi i  bezpośrednimi  (Woj.) PZ TKKF w Gdańsku.

b. z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym członkowie (ZW) PZ TKKF i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, którzy .nie zostali wybrani delegatami oraz osoby zaproszone przez Zarząd Woj. PZ TKKF .

§ 3

Delegaci swą obecność na Zjeździe (oświadczają, że posiadają uprawnienia zgodne z § 2 niniejszego Regulaminu)potwierdzają na liście obecności, otrzymują mandaty upoważniające do głosowania.

§ 4

Zjazd jest prawomocny (w pierwszym terminie) przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W drugim terminie Zjazd jest prawomocny bez względu na ilość przybyłych delegatów.

§ 5

1.    Zjazd otwiera  organizator ; który podaje do zatwierdzenia :

2.     a. Regulamin obrad Zjazdu,

 b. Zarządza wybory Prezydium Zjazdu w składzie:

przewodniczący Zjazdu ,zastępcę przewodniczącego  i  sekretarza Zjazdu

3.       Przewodniczący Zjazdu:

-          -          przedstawia do zatwierdzenia porządek obrad Zjazdu

-          -          kieruje przebiegiem obrad Zjazdu,

-          -          czuwa nad przestrzeganiem regulaminu i porządku obrad

-          -          podejmuje decyzje w sprawie trybu załatwiania zgłoszonych wniosków

-          -          prowadzi obrady, udziela głosu,

-          -          zarządza głosowanie i ogłasza wyniki (z wyjątkiem wyboru do władz)

-          -          wykonuje decyzje  Zjazdu, udziela głosu poza kolejnością w sprawach formalnych i dla złożenia wyjaśnień    (przewodniczący   decyduje o tym, czy sprawa jest formalna i określa czas wypowiedzi).

§ 6

l. Zjazd wybiera następujące Komisje:

   a. Mandatowa, b. Wyborcza, c. Uchwał i Wniosków d. Skrutacyjna

2. Komisje Zjazdu spełniają następujące funkcje:

a.     Mandatowa -stwierdza prawomocność Zjazdu

b.     Wyborcza -w porozumieniu z delegatami poszczególnych środowisk i przedstawicielami ustępujących władz zgłasza Zjazdowi listę kandydatów do władz wojewódzkich TKKF oraz przedstawia ich sylwetki.

c.      Uchwał i Wniosków -opracowuje projekt uchwał Zjazdu Pomorskiego Zw. TKKF na podstawie wygłoszonych referatów, wniosków i postulatów zgłoszonych podczas dyskusji.

d.     Skrutacyjna - przygotowuje listy do głosowania, przeprowadza wybory oblicza głosy i ogłasza wyniki wyborów.

Członkowie Komisji nie mogą kandydować do władz zwłaszcza z Komisji Skrutacyjnej

3. W skład Komisji Zjazdowych wybierane są osoby będące delegatami na Zjazd   z wyjątkiem Komisji Uchwał i Wniosków.  Komisje pracują kolegialnie pod kierownictwem wybranym spośród swego grona przewodniczącego.

§ 7

Obrady Zjazdu

1.      Uczestnikom Zjazdu udziela się głosu w dyskusji na podstawie (ust./pisemnych) zgłoszeń skierowanych do Przewodniczącego.

Prawo zabierania głosu poza kolejnością, bez  zgłoszenia na piśmie, posiadają, organizatorzy Zjazdu, członkowie ZG i ustępujących władz wojewódzkich w celu udzielania wyjaśnień oraz występujący w sprawach formalnych. Wystąpienie nie może trwać dłużej niż 10 min. Zjazd może ograniczyć czas wystąpienia do  5 minut.

2.     W przypadku nie wyczerpania listy dyskutantów, delegaci oraz zaproszeni goście, którzy nie zabrali głosu w dyskusji, mają złożyć na piśmie treść swoich wystąpień do protokołu.

3.     Wszelkie wnioski dyskutantów powinny być składane na piśmie do Sekretarza Zjazdu. Wnioski nagłe, dotyczące wyłącznie sposobu prowadzenia obrad, porządku dziennego i interpretacji są rozpatrywane przez Zjazd poza kolejnością.

§ 8

Zasady głosowania i wybory władz

1. Przewodniczący Zjazdu zarządza głosowanie i ogłasza wyniki (z wyjątkiem wyboru do władz).

2. Wszystkie uchwały i wnioski przyjmowane są zwykłą większością głosów. (uprawnionych do głosowania) z wyjątkiem przypadków wymagających kwalifikowanie większości głosów, przewidzianych w statucie  PZ TKKF .

3. W pierwszej kolejności głosowane są poprawki, a następnie uchwała lub wniosek w całości. Wnioski głosuje się w kolejności ich zgłaszania.

4. Głosowanie odbywa się :

a. w sposób jawny przez podniesienie mandatów-w sprawach przyjęcia porządku i regulaminu obrad, wyboru komisji zjazdowych, przyjmowania i uchwalenia wniosków.

b. w sposób jawny lub tajny przy wyborze: członków Zarządu Pomorskiego Zw. TKKF i  Komisji Rewizyjnej PZ TKKF oraz delegatów na  Krajowy Zjazd TKKF.

c. jeden delegat na Zjazd ma tylko jeden głos.

5. Na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej PZ TKKF kandydować mogą delegaci  Zjazd Pomorskiego Związku TKKF oraz osoby zaproszone przez organizatora, ustępujący Zarząd.

6. Na delegatów na  Krajowy Zjazd TKKF kandydować mogą tylko delegaci na Zjazd  PZ TKKF oraz członkowie ZW PZ TKKF.

7. Zgłoszone kandydatury do władz wojewódzkich i na delegatów na Zjazd Krajowy powinny być umotywowane oraz poparte zgodą kandydata.

8. Do władz wojewódzkich mogą być wybierani w zasadzie kandydaci obecni na Zjeździe. W wyjątkowym wypadku – usprawiedliwiona absencja kandydata na Zjeździe, należy przedstawić, jego pisemną zgodę na kandydowanie. Nieobecność kandydata na Zjeździe ma prawo uznać za usprawiedliwioną wyłącznie Zjazd.

 9. Zjazd wybiera:  

członków Zarządu - w liczbie  od  7 do 11 osób;

członków Komisji Rewizyjnej - w liczbie 3 - 5 osób.

delegatów na  Krajowy Zjazd TKKF -w liczbie 3 osób  i  jednego zastępcę

10. Komisja Wyborcza w pierwszej kolejności przedkłada delegatom kandydatów na funkcję prezesa Zarządu Woj. Pomorskiego Związku TKKF 

11. Do proponowanych przez Komisję Wyborczą kandydatur delegaci mogą zgłaszać dalsze kandydatury z sali.

Ponadto Komisja Wyborcza przedkłada delegatom listy kandydatów

- do Zarządu PZ TKKF

- do Komisji Rewizyjnej

- na delegatów na Krajowy Zjazd TKKF

12. O zamknięciu list kandydatów decyduje Zjazd w głosowaniu jawnym

13. Ważnymi głosami są głosy zawierające 1 lecz nie więcej niż 11 nazwisk do Zarządu. I lecz nie więcej niż 5 nazwisk do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej  I lecz nie więcej niż 3 nazwiska(oraz jednego zastępcy) na Zjazd Krajowy, nie przekreślone całkowicie i bez dopisu  innych kandydatów.

14. Za wybranych w skład Zarządu, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na  Krajowy Zjazd uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów, jednak nie mniej niż 50 % ważnych głosów + 1 głos. Gdyby dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą ilość głosów (dotyczy to tych kandydatów. którzy w wyniku głosowania zajęli końcowe miejsca w ustalonym liczbowo składzie władz Woj. PZ TKKF. o tym który z nich wejdzie decyduje Zjazd w odrębnych głosowaniach. Jak również w skład Zarządu, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej nie może - w tych poszczególnych gremiach, występować dwóch kandydatów z tego samego środowiska( np. Ogniska, klubu)

15. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów i odczytuje go uczestnikom Zjazdu.

16. Po zgłoszeniu wyników wyborów władze konstytuują się zgodnie z wymogami statutu PZ TKKF .

17. Rezultat ukonstytuowania się władz podaje do wiadomości Przewodniczący  Zjazdu.

18. Wszelkich zmian w regulaminie i porządku obrad władny jest dokonać jedynie Zjazd. Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie załatwiane są w sposób i w trybie ustawowym przez Prezydium Zjazdu.

19. Obrady Zjazdu Pom. Zw. TKKF są protokołowane(ew. dodatkowo nagrywane). Obsługę techniczną Zjazdu zabezpiecza biuro zjazdowe.