Uchwała nr ..................

Zarządu Ogniska/Klubu TKKF...........................w ..................

z dnia ……………. 20..... roku


w sprawie: przystąpienie do Pomorskiego Związku Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej

 

 

Na podstawie art. ...... statutu Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ogniska/Klubu ................. w ............................... Zarząd w....................................... uchwala co następuje:

 

§ 1

Ognisko TKKF ..............                w .........................      postanawia przystąpić do Związku Stowarzyszeń  Kultury Fizycznej pod nazwą Pomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej w Gdańsku (PZ TKKF lub Pomorski Związek TKKF) jako członek zwyczajny na okres nieoznaczony.

 

§ 2

Jako reprezentantów Ogniska/Klubu w  Związku Stowarzyszeń K.F., wybierani będą na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym wg przyznania (z klucza) miejsc przez PZ TKKF i wyznaczeni do uczestniczenia w Walnych Zebraniach Związku, kandydowania do Władz, bądź uczestniczenia w pracach bieżących Pomorskiego Związku TKKF.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis Prezesa Zarządu 

i innych osób upoważnionych zgodnie ze Statutem

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Uchwałę o treści podobnej do wyżej przedstawionej powinien podjąć każdy podmiot prawny chcący przystąpić do Pomorskiego Związku Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej (np. stowarzyszenia, fundacje, itp.) jeśli nie posiadają w swoich statutach obligatoryjnego członkostwa w naszym Związku Stowarzyszeń Kultury Fizycznej. Uchwałę powinien podjąć organ, w którego kompetencjach leży podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia danego podmiotu do związku w charakterze członka do związku stowarzyszeń kultury fizycznej  pod nazwą  Pomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej.

 

Kopię uchwały potwierdzoną za zgodność należy dołączyć do deklaracji członkowskiej.