Uchwała nr 1/2010

 

Walnego Zebrania Członków

Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ogniska ”Rozstaje”

z dnia 30 czerwca 2010

 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2009 (1.01.- 31.12.2009)

 

Na podstawie  § 26   ust. 1 Statutu Stowarzyszenia Ogniska TKKF”Rozstaje” po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym  Towarzystwa i postanawia :

 

§ 1

 

Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Zarządu Ogniska TKKF ”Rozstaje”

§ 2

 

Sprawozdanie finansowe Zarządu Ogniska TKKF ”Rozstaje” stanowi załącznik do niniejszej uchwały

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Ognisko TKKF ”Rozstaje” zostało zarejestrowane jako OPP dnia 30.12.2008 r. o godz. 14:18:51. Zgodnie z rozporządzeniem MF zostaliśmy ze względu na ostatni dzień roku rejestracji wykluczeni z mechanizmu 1% , otrzymaliśmy też w tej sprawie Stosowne pismo          z  Urzędu Skarbowego w Gdańsku.

 

Zgodnie z  art. 64 ust. 1 pkt 4  Ognisko TKKF ”Rozstaje” nie spełnia żadnego z warunków:

Nie zatrudniamy nikogo na pełne etaty

 

Walne Zebranie 12 głosami za przy .0...sprzeciwu i .3..wstrzymujących się zdecydowało o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2009 (1.01. - 31.12.2009) i przeznaczeniu wyniku finansowego na rok 2010. 

 

 

 

 

 

 

Sekretarz (protokolant) Zebrania                                            Przewodnicząca/-y Zebrania

 

 

.....................................................                                             ..................................................

    (-)Marek M.Moneta                                                                            (-)Bohdan Zaleski

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Uchwała nr 2/2010

 

Walnego Zebrania Członków

Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ogniska ”Rozstaje”

z dnia 30 czerwca 2010

 

o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Zarządu

Ogniska TKKF”Rozstaje” w Gdańsku za rok 2009 (1.01.- 31.12.2009)

 

 

 

Na podstawie  § 26   ust. 1 pkt... Statutu Stowarzyszenia Ogniska TKKF”Rozstaje” po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Towarzystwa i postanawia :

 

§ 1

 

Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie z działalności Zarządu Ogniska TKKF ”Rozstaje”

 

§ 2

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Ogniska TKKF ”Rozstaje” stanowi załącznik do niniejszej uchwały

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

Sekretarz (protokolant) Zebrania                                            Przewodnicząca/-y Zebrania

 

 

.....................................................                                             ..................................................

    (-)Marek M.Moneta                                                                               (-)Bohdan Zaleski