REGULAMINY, organizacja zajęć stałych i imprez sportowo-rekreacyjnych

W związku z różnymi zapytaniami  odnośnie prowadzenia działań aktywizacyjnych na boiskach i poza nimi następuje wiele zapytań o właściwe zabezpieczenia każdego event’u, imprezy czy stałych zajęć i rozgrywek. W wielkim skrócie postanowiliśmy Państwu podstawy przybliżyć.

Główne podstawy formalne, (które należy przeprowadzić) to:

-oferta aktywizacyjna,

-program,

-regulamin,

   a następnie:

-        kadra i kryteria jej doboru ,

-        ubezpieczenia,

-        finansowy preliminarz

-sprzęt i baza i obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne, (rejestracja np. -Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

Oferta

Każdy obiekt, organizator np. stowarzyszenie, osoba fizyczna, instytucja, szkoła, ..jeżeli posiadają statutowe prawo, potwierdzone koncesją, licencją oraz rejestracją,.. mogą kierować oferty do odbiorcy. Taka oferta powinna zawierać program imprezy, festynu, wycieczki, w klubach specjalistycznych, itp. Wymóg składania oferty jest podyktowany troską o bezpieczeństwo uczestników w zakresie co do warunków zdrowotnych, jak i materialnych. Ponieważ oferta jest materiałem stanowiącym podstawę zawierania umów o oferowane usługi w zakresie realizacji czynnego wypoczynku i regeneracji sił zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci i młodzież, poprzez różne formy aktywizacyjne.

W programie tym powinny być przedstawione, w miarę dokładny i rzeczowy sposób ogólne działania programowe przedstawione w sposób krótki, zwięzły i klarowny.

 

Natomiast w regulaminie w większym stopniu uszczegółowione podstawowe pkt. uregulowań jak:

 

-cele organizacji, organizatora i współorganizatorów,

-osoby odpowiedzialne za organizację, realizację i bezpieczeństwo uczestników,

-do kogo kierowana jest oferta,

-warunki uczestnictwa,

-miejsce i termin organizacji i prowadzenia imprezy,

-warunki ekonomiczne, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów, które musi ponieść uczestnik,

-co otrzymuje uczestnik w ramach poniesionych opłat,

-jakim warunkom musi sprostać (ubiór, zdrowie, sprawność, ......),

-jakie przysługują mu prawa i przywileje oraz jakimi zostanie obciążony obowiązkami,

-termin i miejsce zakończenia imprezy,

-warunki dojazdu i odjazdu z miejsca imprezy (zakończenia). Ponadto organizator jest zobowiązany do udzielenia pełnej informacji na temat bezpieczeństwa oraz zagrożeń występujących w trakcie imprezy , a także przed i po jej zakończeniu. Musi również zaprezentować kwalifikacje kadry realizującej ofertę oraz przedstawić walory bazy sprzętowej i lokalowej oraz środków komunikacji, jakimi dysponuje na użytek uczestników.

 

Ustawa o kulturze fizycznej, zawiera przepisy nakładające obowiązek, aby organizacją imprez sportowych lub zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych, treningów, zajęć szkolnych i pozaszkolnych, wycieczek, rajdów, imprez turystyczno-krajoznawczych, obozów zagranicznych, zajmowały się osoby posiadające uprawnienia i kwalifikacje udokumentowane w sposób określony przez Ministra Edukacji Narodowej i Prezesa UKFiS oraz przepisy i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, zajęć rekreacyjnych, itd.

Ustawa o usługach turystycznych określa dokładnie zadania i obowiązki organizatora w zakresie umów o: -imprezy turystyczne, -wycieczki, -przewozy kolonijne, na zawody sportowe, itp.

Natomiast zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły i placówki publiczne krajoznawstwa i turystyki, określa zadania

 

Gminy i inni właściciele obiektów mają obowiązek doprecyzowania regulaminów użytkowania bazy sportowo-rekreacyjnej.

 

W związku z budową kompleksów sportowych m.in. w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" powstaje wiele kontrowersji co do odpowiedniego zabezpieczenia i wykorzystania tej bazy.

 

Kary za szkody wyrządzone na boisku

 

Osoby korzystające z boiska sportowego mają obowiązek przestrzegania przepisów prawa zawartych nie tylko w regulaminie wydanym przez radę, lecz także w aktach prawnych wyższego rzędu, regulujących kwestie odpowiedzialności za wyrządzone szkody.

Rady Gminne, Miejska i inne często na sesji podejmują uchwałę w sprawie przyjęcia ogólnodostępnego charakteru obiektu w ramach np. operacji pn. Boisko sportowe w Gminie realizowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Często w takiej treści regulaminu rada zamieszcza szereg zakazów i nakazów zachowania się na terenie boiska, określając sankcje karne za niedostosowanie się do niego oraz regulując kwestie odpowiedzialności materialnej za spowodowane uszkodzenia mienia i szkody na osobie. 

Zdaniem organu nadzoru rada, wprowadzać do uchwały tego typu postanowienia, wykroczyła poza zakres przyznanego jej upoważnienia do uregulowania zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Rada gminy ma prawo i obowiązek dbałości o należyty stan gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, a do takich niewątpliwie należy boisko gminne. Może w tym celu -stosownie do regulacji zawartej wart. 40 ust. 2 pkt 4 -wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, nie może jednak stanowić przepisów karno-administracyjnych. Ponadto, zdaniem organu nadzoru, akt prawa miejscowego, akt o charakterze powszechnie obowiązującym, nie może zawierać regulacji dotyczącej zakresu odpowiedzialności cywilnej, zarówno kontraktowej, jak i deliktowej, stron określonego stosunku prawnego. W ocenie organu nadzoru jedynie ustawa lub czynność prawna (np. umowa) może zawierać postanowienia dotyczące zakresu wzajemnych roszczeń i odpowiedzialności.

W tym konkretnym przypadku oznacza to, że osoby korzystające z boiska sportowego i administrator boiska mają obowiązek przestrzegania przepisów prawa zawartych nie tylko w regulaminie wydanym przez radę, lecz także w aktach prawnych wyższego rzędu, regulujących kwestie odpowiedzialności za wyrządzone szkody. Należy tu wskazać np. na przepisy art. 415 i nast. kodeksu

 

Np. w regulaminie rada wprowadziła następujące zapisy:

,,7. Osoby niszczące sprzęt i. urządzenia boiska, bądź Ich opiekunowie prawni, ponoszą odpowiedzialność materialną.

8. Kary za zniszczenia naliczane będą proporcjonalnie do wielkości zniszczeń i wartości zniszczonego mienia..

9. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z boiska.

10. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na boisku będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej .

12. W czasie wolnym od zajęć dydaktycznych administrator boiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe w czasie korzystania z ogólnodostępnego boiska i terenów przyszkolnych. "

 

cywilnego, które regulują kwestię odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych.

Z tego powodu wojewoda uznał nieważność poszczególnych zapisów uchwały.

OPRAC.DBK

(Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody dolnośląskiego z 31 lipca 2009:, sygn. akt NK.II.0911- 17/425/09, http://edzienniki.duw.pl)

ORZECZNICTWO

 

"Wydając akty prawa miejscowego na podstawie ogólnej normy kompetencyjnej, określonej w art. 40 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy nie może stanowić przepisów karno-administracyjnych. Do stanowienia tych przepisów konieczne jest wyraźne upoważnienie ustawowe.

 

(Wyrok NSA w Warszawie z 3 sierpnia

1995 r., sygn. akt IV SA 1511/94, ONSA 1996, nr 3, poz. 137)