Pomorski Związek TKKF  zwraca się do;

Wójtów,  Burmistrzów, Starostów, Prezydentów  Miast!! 

ale też FIRM, trenerów, instruktorów, działaczy, wolontariuszy i animatorów

o pomoc w przeprowadzeniu w województwie pomorskim

-        Pucharu Mlecznego Startu  (zakończenie 8-go maja poprzedzone wcześniejszymi rozgrywkami  i  DNIEM aktywnego DZIECKA)

-        Miesiąca dla Zdrowia (Kampania prozdrowotna od  01. do 31.maja br,)

-        Sportowy Turniej Miast i Gmin – 28.maja.br.

-         

• Pomorska KAMPANIA NA RZECZ AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ  I ZAPOBIEGANIE CHOROBOM

• KAMPANIA PROZDROWOTNA TKKF  MIESIĄC DLA ZDROWIA

Promocja zdrowia jest procesem umożliwiającym ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem, utrzymanie jego dobrego poziomu, bądź jego poprawę. Celem tego procesu jest zachowanie a przy odpowiednich ćwiczeniach nawet potęgowanie zdrowia i pomnażanie jego rezerw. Pojęcie zdrowia definiuje się nie tylko brakiem choroby. Jest to również zdolność człowieka do osiągnięcia pełni możliwości fizycznych, psychicznych i społecznych jak np. reagowanie na wyzwania środowiska. W działaniach promocyjnych wykorzystuje się pozytywną argumentację odwołującą się do zależności między dobrym stanem zdrowia, a wysoką jakością życia i osiąganiem sukcesu życiowego.
W promocji zdrowia jedno z ważniejszych miejsc zajmuje systematyczna aktywność ruchowa. Wpływa ona na wskaźniki charakteryzujące tak rozumiany model zdrowia bezpośrednio i pośrednio. Wpływ ten jest korzystny dla organizmu i sprzyja uzyskiwaniu wartości potęgujących zdrowie.

W szczególności systematyczna aktywność ruchowa powoduje:

Wszystkie wyżej opisane korzystne efekty systematycznej aktywności ruchowej daje trening zdrowotny. Polega on na wykorzystaniu ściśle określonych ćwiczeń fizycznych dla przeciwdziałania procesowi starzenia się organizmu.

CEL OGÓLNY

Celem ogólnym Kampanii prozdrowotnej pn. "Miesiąc dla Zdrowia" jest przyswojenie jak najszerszym rzeszom społeczeństwa dobrodziejstw płynących z rekreacji fizycznej, uprawiania sportu dla wszystkich jak również przypomnienie i utrwalenie nawyków aktywnego wypoczynku. Ww. cele w połączeniu z racjonalnym żywieniem, radzenie sobie ze stresem oraz umiejętnością ratowania ludzkiego życia daje pełnię rozwoju.

-zdrowie jest największym dobrem, a w obecnych czasach i największym kapitałem i nikt go nam nie da, Jest ono w naszych rękach i kiedy zdrowia nam zabraknie, wydamy ciężko zapracowane pieniądze na jego ratowanie. Niestety często zdarza się, że jeśli się zaniedbamy nie zawsze można je odzyskać.

CEL TOWARZYSZĄCY

Celem towarzyszącym Kampanii jest pokazanie możliwości korzystania bez przeszkód z oferty w zakresie promocji zdrowia środkami kultury fizycznej, klubów sportowych, ognisk TKKF, ogniw LZS, SZS, AZS i innych organizacji kultury fizycznej jak również firm prywatnych, szczególnie siłowni kulturystycznych, fitness klubów, gabinetów odnowy itp.
Celem towarzyszącym jest również nakłanianie jak największej ilości lekarzy prywatnych gabinetów lekarskich do włączenia się do akcji, organizatorom zależy bardzo na prezentacji i prozdrowotnych działań środowiska medycznego.
Oba ww. cele powinny być realizowane poprzez bezpłatną ofertę dla każdego uczestnika "Kampanii".

"Rekompensatą" za bezpłatne udostępnienie obiektu wraz z obsługą jest bezpłatna informacja prasowa o firmie, instytucji, organizacji uczestniczącej w Kampanii jak również reklama i promocja na plakatach, afiszach, zielonych receptach promujących Miesiąc dla Zdrowia.

Przebieg Kampanii będzie realizowany wg szczegółowego harmonogramu Ośrodka Promocji Zdrowia i Rehabilitacji przy TKKF ”Rozstaje” w Gdańsku – szczegóły http://free.ngo.pl/tkkf_rozstaje  ->Udział uczestników we wszystkich formach jest bezpłatny.

  XIV SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN  - w dniu 28 maja 2008 r

 

Jest to największa impreza sportu masowego w Polsce. W roku ubiegłym wystartowało w niej ponad 3 miliony osób z 416 gmin i miast. Równolegle ze STMiG, na podobnych zasadach, rozgrywany jest pod egidą TAFISA (Trim And Fitness International Sport For All Association) ogólnoświatowy dzień sportu "Challenge Day", w którym polskie miasta również biorą udział. Zgodnie z regulaminem, warunkiem zaliczenia uczestnictwa w Turnieju jest udział w jednej z wielu form rekreacji fizycznej: grze, sporcie indywidualnym lub zespołowym, turystyce lub w formie aktywności ruchowej, nieprzerwanie przez minimum 30 minut.

W 2008 r. uczestniczące miasta i gminy klasyfikowane będą w następujących grupach : I do 5 tys. mieszkańców IV od 15 do 40 tys. mieszkańców

II od 5 do 7,5 tys. mieszkańców V od 40 do 100 tys. mieszkańców III od 7,5 do 15 tys. mieszkańców VI ponad 100 tys. mieszkańców Dwa kryteria decydować będą o punktach zdobytych przez dane miasto lub gminę :

 

1. Porównanie procentowe liczby osób startujących w Turnieju z liczbą mieszkańców.

2. Procentowy udział środków przeznaczonych na kulturę fizyczną do całego budżetu danego miasta lub gminy na rok 2008.

Organizatorami Sportowego Turnieju Miast i Gmin oraz "Challenge Day" w Polsce jest Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na szczeblu lokalnym, organizuje Turniej i prowadzi nadzór samorząd terytorialny. Na szczeblu województwa koordynację i nadzór prowadzą Komisje Wojewódzkie przy zarządzie wojewódzkim TKKF.  Informacja i zgłoszenia do Pomorskiego Związku TKKF na ww. stronie .

 

Pomorska Komisja już działa i przyjmuje zgłoszenia, także pod fax 058 346 92 78, tel. Mobil 0506 502 808, a  ogólnopolska uroczysta inauguracja Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2008 odbędzie się 28 maja o godz.10.00 w Warszawie, na obiektach Akademii Wychowania Fizycznego.

 

Licząc na przychylność łączę wyrazy szacunku