CZY DZISIEJSZY SPORT MOŻE BYĆ TAKŻE OFERTĄ DLA WSZYSTKICH?

-----------------------------------------------------------------------------------

Sport ze swą różnorodnością form, dziedzin i środków wpisał się już na stałe w rzeczywistość współczesnego człowieka. Dzisiaj poprzez aktywność sportową nowoczesny człowiek samorealizuje się i doskonali, rozwija i wypoczywa, ale także doznaje określonych przeżyć. A więc rekreacja ruchowa i sport może wzruszać, zachwycać, wyzwalać radość, ale także gniew i oburzenie, aby następnie wynieść nas na najwyższy poziom podziwu i fascynacji. Jeśli dobrze go zaplanujemy to w nim każdy może odnaleźć cząstkę siebie, ale również cząstkę siebie w nim pozostawić. Dlatego z jednej strony pozostaje sport jako kreator osoby ludzkiej, a z drugiej - człowiek jako twórca sportu tego dla wszystkich. W tym wzajemnym uwarunkowaniu tkwi ponadczasowość i nieograniczoność tego zjawiska. Bo sport wydaje się nie mieć granic i barier, pod warunkiem, że poddamy go pewnej interpretacji zgodnej z takim właśnie sposobem myślenia. Problem w tym, aby samorządy gminne, miejskie i wojewódzkie umiały sobie z tym poradzić i były także mentalnie przygotowane do spoczywających na nich obowiązkach.

A przez to, czy rzeczywiście możemy dzisiaj mówić o tym, że sport jest dostępny dla wszystkich? Jak powinniśmy rozumieć istotę i sens tak ujmowanej kategorii? Na pierwsze z powyższych pytań odpowiadamy twierdząco. Odpowiedź druga wyjaśnia moje przekonanie o tym, że nie ma takich ludzi, dla których uczestnictwo w sporcie byłoby czymś niedostępnym i niemożliwym. Może się jednak tak stać tylko wówczas, gdy uwzględnione zostaną pewne warunki. Tak, więc sport przejawia się dzisiaj jako ten, który:

-nie stawia bariery niedostępności i ograniczoności dla uczestników gotowych do udziału w sporcie w różnej formie.

-nie ogranicza wachlarza dyscyplin, w których współczesny człowiek mógłby się samo realizować,

-dopuszcza różne formy uczestnictwa sportowego,

-nie określa kategorycznie momentu, w którym powinna nastąpić sportowa inicjacja. Stwarzając tym samym szansę na ten rodzaj samorealizacji w chwili, gdy uczestnik podejmie taką właśnie decyzję,

-nie przesądza o wyniku sportowym, a sukces chce traktować przede wszystkim w kategorii zwycięstwa odnoszonego nad samym sobą.

-nie eliminuje mniej lub inaczej sprawnych, ale ma adekwatną dla nich ofertę.

 

Taka interpretacja sportu dla wszystkich jest najbardziej bliska dla TKKF-u. Tak chciałaby też ten sport rozumieć pomorski związek stowarzyszeń TKKF, jako aktywnych organizacji czasu wolnego szerząca poprzez kulturę fizyczną szeroko rozumianą promocje zdrowia.

 

Ale, aby móc się przekonać o tym, w którym kierunku biegnie dzisiaj myślenie młodzieży uprawiającej sport, czy porusza się ona w obszarze aksjologicznego "być", czy raczej materialistycznego "mieć"??

Na ten temat było wiele badań, ale motywy, jakie kierują młodymi osobami, gdy podejmują decyzję o tym, aby zaistnieć w sferze sportu bywają różne. Zazwyczaj, aby zaistnieć -bo może to jest ten największy trud dla współczesnego człowieka -często wyalienowanego w tym zglobalizowanym świecie. Wówczas sport nierzadko staje się okazją do tego, aby zaistnieć właśnie dla siebie i dla najbliższych.

Młodzież gimnazjalna, licealna i studencka pytana, dlaczego uprawiasz sport i co rozumiesz pod pojęciem "sportu dla wszystkich"?

Zazwyczaj odpowiada "Sport uprawiam dla przyjemności", "Daje mi to pewną dawkę adrenaliny”, czasami „ ..niepewności, stresu”. Rywalizacja o zwycięstwo jest bardzo pasjonująca, byle by była uczciwa, czyli zgodna z zasadą fair play. Moim zdaniem każdy lubi sport. Ja lubię sport, bo lubię być w ruchu, nie mogę i nie potrafię siedzieć w jednym miejscu. W późniejszym okresie życia myślimy o sporcie dla wszystkich przez pryzmat rekreacji i profilaktyki zdrowotnej.

Być może w świecie deprecjacji wielu zachowawczych wartości sportu skupienie się na idei sportu dla wszystkich byłoby okazją do przywrócenia im należnego miejsca?

Sport masowy jest szansą na odejście od tego, co może deprecjonuje dziś najbardziej jego wartość -dopingu, korupcji, zaprzeczeniu zasadzie fair play. Trzeba na nowo dzisiaj wydobyć ze sportu jego wychowawczy charakter.

Zwłaszcza, że sport wysokokwalifikowany dziś testuje „nadzieje” poprzez szeroką eliminację w procesie doboru do odpowiednich dyscyplin, a także przy ocenie efektów treningowych celem podniesienie jakości i efektywności szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. Mamy najnowsze testy z wykorzystaniem narzędzi IT, może odhumanizowane, dlatego sport dla wszystkich jest także doskonałym remedium dla sportu wyczynowego.