Prawo każdego człowieka do sportu powszechnego

        

Sport powszechny to:  prawa, obowiązki  i samorealizacja

 

Prawo do: 

-         wolności  wyboru,

-         edukacji.

Jedną z form edukacji człowieka powszechnie uznawaną jest sport powszechny, dlatego dostęp do różnych form sportu powszechnego jako elementu edukacji jest prawem człowieka.

Mówi o tym 

art.26 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka  oraz

art.12 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych.

 

Cytuję: ”celem oświaty będzie pełny rozwój osobowości ludzkiej i ugruntowanie poszanowania

               dla praw człowieka i podstawowych wolności.”

 

Sport powszechny jest szczególną formą edukacji stosowaną w wychowaniu dzieci i młodzieży. W akcie prawnym  Konwencja o Prawach Dziecka, ogłoszonym w  DzU Nr 120 z 1991r w artykułach  3, 18, 27, 29 i 31 są nałożone szczególne obowiązki na państwo i jego administrację, na organizacje samorządowe i pozarządowe oraz na wszystkie osoby fizyczne zajmujące się wychowaniem i edukacją dzieci. Z treści tych zasad prawnych wynika prawo dostępu do sportu powszechnego uznawanego jako formę rekreacji aktywnej i czynnego wypoczynku mającej znaczący  wpływ na rozwój fizyczny i intelektualny dziecka. Daje poczucie  swobody i wolności. Uczy umiejętności korzystania ze swoich praw. Wyzwala poczucie spełnienia i samorealizacji.

 

Sport powszechny jest fundamentalną formą edukacji dziecka.

 

Badania naukowe dowiodły, iż osoby  uczestniczące aktywnie w różnych formach sportu powszechnego posiadają:

-         wyższy stopień umiejętności adaptacyjnych do różnych sytuacji życiowych,

-         większą odporność organizmu na stresy i choroby,

-         większą sprawność fizyczną i wydolność biologiczną organizmu.

 

W wielu krajach na świecie sport powszechny jako kulturę fizyczną zaliczono do dziedziny kultury. W aktach prawnych Unii Europejskiej występuje i jest traktowany jako dziedzina kultury. Dlatego zapisy w art.15 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych oraz w art. 27 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka mówią o prawie wszystkich ludzi do uczestnictwa w życiu kulturalnym wymieniając różne dyscypliny sportu powszechnego oraz sposób uczestnictwa w nich.

 

Patriotyzm i obowiązki

 

Jednym z najlepszych promotorów praw człowieka jako jednostki i jako grupy społecznej jest sport powszechny. Kształtuje zainteresowania i wartości. Doskonale upowszechnia i promuje etos społeczny oraz pierwiastki  patriotyzmu na każdej „arenie” lokalnej czy międzynarodowej. Uczy umiejętności kolektywnego współistnienia, ożywia życie społeczne i kulturowe zbliżając do siebie ludzi i społeczności.

Reprezentowanie siebie ,rodziny i swojego regionu lub Kraju jest zaszczytnym obowiązkiem  patriotycznym. Przysparza zaszczytów i poważania. Wyzwala dumę w każdym, kto zasługuje na miano reprezentanta. Często znane postacie sportowe przenoszą swoją działalność sportową na działalność wolontarystyczną, humanitarną uzyskując miano ambasadora dobrej woli.

 

Samorealizacja

Jednym z najważniejszych walorów sportu  powszechnego jest samorealizacja, spełnienie swoich marzeń i oczekiwań, osiąganie upragnionych celów życiowych. Dlatego bardzo ważnym zadaniem jest nauka podstaw i zasad uprawiania form sportu powszechnego przez dzieci. Jest to drogowskaz do zdrowego stylu życia.                                                          

                                                                                                         Leszek Zieliński

                                                                                             Dyplomowany menedżer sportu

                                                                                Dypl. menedżer organizacji imprez sportowych