Wybory, Wybory ,....

 

ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PROMOCJI REKREACJI RUCHOWEJ (Sportu dla wszystkich)

 

Ostatni tydzień kampanii przesądzi, czy wybory samorządowe wygrają osoby sprzyjające promocji rekreacji ruchowej i sportu. Jak wiemy wybory do samorządów są dostarczycielem różnych życzeń i sprawiają dużo obiecanek oraz zamieszania, a jaka jest prawda? Ustępująca władza wojewódzka nic nie zrobiła dla rozwoju szeroko rozumianej pomorskiej kultury fizycznej, z jaką się utożsamia TKKF.

 

Apelujemy do Państwa, bo myślimy, że frekwencja może być bardzo nieduża, abyście poszli do wyborów i zagłosowali na ludzi odpowiedzialnych, uczciwych fachowców, którzy rozumieją role samorządu terytorialnego w promocji aktywności ruchowej.

W poprzednim artykule (tekst w naszych artykułach)dowodziliśmy, że  Ekonomiczna  Strona Wychowania Fizycznego jest najbardziej opłacalna dla nas wszystkich.

 

 Co więcej,  narasta znudzenie, zniechęcenie, tak uprawianą jak teraz polityką?  Więc nie czekaj na nikogo,  sam weź swój los/głos do ręki i wygraj przyszłość. Jeśli obchodzi Cię, jakiej jakości będzie woda w kranie i czy powstanie nowa ścieżka rowerowa na Twoim osiedlu? Nie jest Ci obojętne, czy zlikwidują przedszkole, boisko w Twojej dzielnicy?      

Głównie poprzez udział w wyborach masz wpływ na rozwój gminy, powiatu i województwa, w którym mieszkasz. Siedząc w domu 12 listopada, w dniu wyborów samorządowych, oddajesz możliwość decydowania innym.

 

 

Nauki o kulturze fizycznej rekreację ruchową traktują jako formę aktywnego spędzania czasu wolnego upowszechnianą z trzech punktów widzenia:

 

I)                  I)                  roli aktywności ruchowej w profilaktyce zdrowotnej,

II)                II)                kultury spędzania wolnego czasu,

III)             III)             elementu wychowania ustawicznego.

 

Zdecydowana większość Polaków dostrzega jednakże cywilizacyjne, społeczne i wychowawcze bariery osiągania tego ideału, co świadczy o ich krytycznej postawie wobec możliwości współczesnego "społeczeństwa wychowującego".

Badania eksperymentalne dowodzą, że ograniczenie aktywności ruchowej powoduje zmniejszenie zdolności adaptacyjnej ustroju, co przy nieracjonalnym odżywianiu i przewlekłym stresie psychicznym prowadzi do upowszechnienia się chorób cywilizacyjnych, do których należą choroby układu krążenia, otyłość, nerwice itp. Szczególną rolę w walce z zagrożeniami współczesnej cywilizacji ma do odegrania rekreacja ruchowa. Uprawiając rekreację ruchową możemy: kompensować brak ruchu, neutralizować stresy i przeciążenia psychiczne, zapobiegać występowaniu wielu chorób i dolegliwości, regenerować siły fizyczne i psychiczne, kształtować ciało i osobowość (charakter), rozwijać zainteresowania, zaspokajać różnorakie potrzeby. Niestety, zdecydowana większość naszego społeczeństwa (ok. 90%) ma tylko sporadyczny kontakt z rekreacją ruchową lub 

żaden. Oznacza to, że co najmniej tyle samo osób nie wykorzystuje szansy na polepszenie własnego stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

Upowszechnianie rekreacji ruchowej wymaga od samorządu terytorialnego przezwyciężania barier subiektywnych i obiektywnych tkwiących poza dobrą wolą ludzi, na co składają się m.in. zasoby wolnego czasu, czynniki ekonomiczne, infrastruktura terenów naturalnych oraz ich dostępność i czystość itp. Pod tym względem, szczególnie krytycznie oceniana jest działalność samorządu terytorialnego i wyspecjalizowanych instytucji rekreacyjnych w naszym województwie.

W ostatnim czasie pojawiło się kilka uregulowań, decydujących o podstawach prawnych rekreacji ruchowej na poziomie samorządu terytorialnego,(choć jako województwo o ambicjach turystycznych i rekreacyjnych – mało konkretów w tym zakresie zawarto w strategii rozwoju) ogólnokrajowego. Być może wpłynie to na usuwanie barier utrudniających bądź uniemożliwiających ludziom uprawianie rekreacji. Choć marzy nam się rozszerzanie bazy w kulturze i właściwej roli a nawet obowiązku samorządu terytorialnego w sferze rekreacji ruchowej. Często też spotykaliśmy biurokratyczne ograniczania działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej stowarzyszeń oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju, co winno być obowiązkiem samorządu terytorialnego, klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków.

 

Zadania te winny być realizowane poprzez:

Dodatkowo określają zadania obowiązkowe i fakultatywne dla samorządu terytorialnego:

 

Jeżeli do wymienionych uregulowań dodamy inne wewnętrzno prawne, jak:

 

Z analizy prawnej, określającej rolę samorządu terytorialnego w zarządzaniu sprawami rekreacji ruchowej, wynika, iż:

Wymienione akty prawne nakładają na samorządy terytorialne obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej, w tym także rekreacji ruchowej, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Ustawa o kulturze fizycznej (co prawda zostaje złamana)daje więc samorządom terytorialnym większe możliwości tworzenia warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju rekreacji ruchowej.

W świetle omawianej Ustawy do podstawowych obowiązków gminy należy zapewnienie mieszkańcom odpowiednich warunków do aktywnego wypoczynku w czasie wolnym od nauki i pracy. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest powołanie do życia centrów sportowo-rekreacyjnych, które mogą działać w godzinach popołudniowych, a w soboty i niedziele oraz w czasie ferii zimowych i wakacji przez cały dzień, oferując młodzieży i osobom dorosłym zajęcia rekreacyjno-sportowe.

Dużą atrakcją dla mieszkańców stanowią ośrodki sportu i rekreacji położone blisko siedlisk mieszkalnych z szeroką ofertą imprez sportowo-rekreacyjnych oraz piękną bazą np. z akwenami wodnymi zlokalizowanymi w unikalnym kompleksie parkowo-leśnym. Bardzo ważną rolę mają do spełnienia właściwe boiska osiedlowe ze względu na ich usytuowanie w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania, bez konieczności dojazdu. Ważnym partnerem dla samorządu terytorialnego powinny być oferty sportowo-rekreacyjne jest działalność takich organizacji, jak TKKF , PTTK, kluby, itd., ale i spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki pomocnicze. Istotnym uzupełnieniem Sport dla wszystkich i rekreacja ruchowa są najtańszą i najwartościowszą formą czynnego wypoczynku dla każdego, kto pragnie zdrowo spędzić wolny czas. Marzy się przy okazji, aby człowiek XXI wieku hołdował zasadzie: inwestycja we własne zdrowie jest powinnością, a praca przyjemnością. Składane wnioski stowarzyszeń k.f. powinny kompleksowo przedstawiać takie programy nakierowane głównie na grupy wykluczone, które przez aktywność psychoruchową wychodzą np. z patologii.

Istotnym ważnym zadaniem dla samorządu terytorialnego jest przygotowanie do dyspozycji mieszkańców obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz zapewnienie dostępności do tychże obiektów możliwie największej liczbie mieszkańców.