P ł y w a n i e     d l a    k a ż d e g o

Rozwój pływania rekreacyjnego rozpoczął się bardzo dawno temu, wraz z postępem technicznym w budownictwie pływalni     i wprowadzaniem nowoczesnych parków wodnych tzw. AQUAPARKÓW, zainteresowanie bezpiecznym pływaniem wzrasta.

Pływanie dostępne jest człowiekowi właściwie we wszystkich okresach rozwojowych, które można uprawiać od wieku niemowlęcego do bardzo późnej starości.

 

Pływanie jako aktywność ruchowa ma  również duże znaczenie relaksujące i zdrowotne, a także kompensacyjno-korekcyjne. Wywiera pozytywny wpływ nie tylko na ogólny poziom sprawności fizycznej człowieka, ale doskonali również takie cechy psychiczne, jak odwagę, zdecydowanie, systematyczność,  zdyscyplinowanie,  siłę woli.


 Równocześnie badania nad wpływem wody na organizm człowieka oraz opracowanie bezpiecznych procedur pływania z wybranymi elementami AQUA Fitness, doprowadziły do rozszerzenia i powstania ciekawej formy aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnej w wodzie, czyli bezpiecznego pływania, ćwiczenia i zanurzania się pod wodę dostępnego dla przeciętnego zjadacza chleba.

 

Umiejętność ta, zabezpiecza przed nieszczęśliwymi wypadkami w wodzie, umożliwia niesienie pomocy innym w przypadku zagrożenia życia w wodzie, a także umożliwia człowiekowi korzystanie z akwenów wodnych, sprzętu wodnego oraz stanowi atrakcyjną rozrywkę.

Wszystkie wymienione powyżej korzyści podkreślają wartości zdrowotne, rekreacyjne, użytkowe, rehabilitacyjne i sportowe, są powszechnie znane i doceniane.

Dziś pływać może w zasadzie każdy. Przeciwwskazaniem do pływania jest ogólny zły stan zdrowia, choroby serca i krążenia, a także wszelkie choroby które związane są ze zmianą obrazu krwi.
Przed przystąpieniem do  kursu instruktorów rekreacji ruchowej w specjalności: pływanie z elementami aqua fitness na pewno warto odwiedzić lekarza, który potwierdzi dobry ogólny stan zdrowia. Wymagane jest takie zaświadczenie przed przystąpieniem do szkolenia, jak również kandydat powinien posiadać minimum wykształcenie średnie, umiejętność przepłynięcia min.100 m. dwoma stylami oraz predyspozycje do ćwiczeń przy muzyce.

Instruktorem pływania można zostać niezależnie od wieku, ale młodzi ze względu na większą sprawność maja zwiększone szanse, choć po ukończeniu liczą się też predyspozycje pedagogiczne. Sprawdzian zostanie przeprowadzony w pierwszym dniu zajęć na kursie.
 
Kurs zostanie zorganizowany w Centralnym Ośrodku Sportowo Szkoleniowym TKKF w terminie 28 czerwca – 15 lipiec 2006 r., dlatego należy wykazać ok. 4-roletni staż pracy lub wolontariatu w jednostkach kultury fizycznej.

Po ukończeniu tego kursu wyrazimy serdeczne podziękowanie dla Zarządu Głównego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej za to, że otworzyli przed nami nie tylko dla przyszłej pracy(uprawnienia państwowe) cały świat.

 

Zapraszamy