Zbliżają się ferie a to się wiąże z właściwym bezpieczeństwem dzieci i młodzieży.

 

Dzisiejsza Rzeczpospolita opublikowała „Wypadek na boisku”, gdzie Klub Świdniczanka odpowiada za niezabezpieczoną metalową bramkę, która przewróciła się na stojącego obok chłopca.

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_060121/prawo/prawo_a_7.html

 

Kto, kogo i dlaczego ubezpiecza?

Zgodnie z §.2 ust.1 pkt 3 rozporządzenia MEN z 12 września 2001 w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz §15 rozporządzenia MENiS z 8 listopada 2001 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, każdy organizator ma obowiązek dokonania ubezpieczenia imprezy, formy zajęciowej od następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej. Jeżeli jest to impreza poza granicami kraju to dodatkowo kosztów leczenia.

 

Zanim dokonamy transakcji zakupu w biurze podróży lub u innego organizatora należy sprawdzić czy działalność, którą prowadzi jest legalna, posiada stosowne ubezpieczenie i stosowną gwarancję. Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 listopada 1999 roku ustala minimalne sumy ubezpieczenia i gwarancji, które wynoszą dla imprezy turystycznej 20€ , jeżeli impreza odbywać się będzie na terenie kraju oraz 200 €dla imprezy za granicą. Należy również przy zawieraniu umowy sprawdzić ubezpieczenia w zakresie kosztów leczenia, jak również następstw nieszczęśliwych wypadków. W przypadku  braku chęci ujawnienia kosztów ubezpieczenia należy rezygnować z oferty i organizatora.

 

W przypadku ubezpieczeń  dzieci w szkołach zapisy w polisie jednoznacznie wskazują, że ubezpieczenie dotyczy następstw nieszczęśliwych wypadków w wyniku zdarzeń  mających miejsce na terenie szkoły i obiektów szkolnych oraz w ramach zajęć programowych szkolnych. Z reguły wartość ubezpieczeniowa jest bardzo niska. Odszkodowanie i ich wypłata z reguły nie pokrywają kosztów leczenia, rehabilitacji i nie stanowi środków zadośćuczynienia. Wysokość wypłat jest symboliczna.

 

Uwaga: Chociaż nie ma obowiązkowego ubezpieczenia dla rowerzystów z zakresu NNW i OC, to w przypadku organizacji wycieczki rowerowej, zorganizowanego obozu wędrownego na rowerach, sama impreza i każdy z jej uczestników powinni posiadać ubezpieczenie.

 

 

 

GRY I ZABAWY REKREACYJNO - SPORTOWE

DZIECI I MŁODZIEŻY

 

 

Ruch szeroko stosowany jako profilaktyka jest wyrazem racjonalnego stylu życia.

Ruch jest czynnikiem stymulującym, adaptacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym dla organizmu człowieka.

Wychowanie fizyczne, a w nim gry i zabawy oraz gimnastyka poranna, ma do spełnienia takie zadania, jak:

¨    pobudzanie procesów rozwojowych,

¨    przystosowanie organizmu do życia i wysiłku fizycznego,

¨    przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom rozwojowym,

¨    likwidowanie niepożądanych zmian w narządzie ruchu.

 

Specyfika zadań oraz wiele celów stawianych do realizacji opiekunowi - wychowawcy zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w zakresie wychowania fizycznego, narzucają określone zasady. Wraz z nimi korygowane są metody i formy prowadzenia zajęć rekreacyjno - sportowych dostosowane do potrzeb dzieci i młodzieży.

 

W organizacji gier i zabaw rekreacyjno - sportowych dominują następujące kierunki:

         - odnowy biologicznej i regeneracji psychofizycznej,

         - prozdrowotny rozwój fizyczny organizmu,

         - wychowawczo - społeczny.

 

Metody, jakie należy stosować w pracy grupowej z dziećmi i młodzieżą to:

         - wychowawcza,

         - wdrażania nawyku ruchu,

         - rozwoju cech motorycznych.

 

Wśród metod wychowawczych wyróżniamy:

® metoda wpływu osobistego

Opiekun - wychowawca własną osobą i postawą stwarza właściwy wzór zachowań w trakcie zajęć. Wspiera ten wzór, w zależności od potrzeb:

         perswazją (argumenty korzyści i strat dla organizmu),

         aprobatą (dla zachowań pozytywnych),

         dezaprobatą (w bardzo ograniczonych przypadkach dla złych zachowań),

         sugestią (zachęta w celu sygnalizacji pożądanych oczekiwań; przestroga    przed negatywnymi skutkami złych zachowań).

® metoda oddziaływania społecznego grupy

Uczestnictwo w zajęciach zorganizowanych w grupie stwarza możliwości nawiązania kontaktów z wieloma osobami, wyzwala wzajemne oddziaływania, zmienia dotychczasowe zachowania na prospołeczne. Opiekun - wychowawca, właściwie współpracujący z grupą może powyższe ukierunkowywać i wykorzystać do pozytywnej integracji grupy.

® metoda oddziaływania sytuacji

Opiekun - wychowawca w określonych sytuacjach, może odwołać się do doświadczenia (pozytywnego lub negatywnego) uczestnika zajęć.

Za pomocą instruktażu wskazuje takie zachowania, które zaspokajają potrzeby dzieci. Przedstawia przykład wzorców zachowań uczestnictwa w zajęciach i udziela porad do ich realizacji.

 

Skuteczność metod wychowawczych w zakresie rekreacji ruchowej objawia się u uczestników zajęć grupowych świadomą gotowością do aktywnego uczestnictwa w grach i zabawach.

Poznanie technik samokontroli i samooceny oraz systematyczne uczestnictwo w działaniu grupy, wytwarza pożądane nawyki zarówno grupy jako całości, jak i pojedynczych jej członków.

 

METODY KSZTAŁTOWANIA RUCHU REKREACYJNO - SPORTOWEGO

I WYRABIANIA CECH MOTORYCZNYCH

 

Gry i zabawy dla dzieci i młodzieży wymagają ciągłego dostosowywania metod nauczania czynności ruchowych, ze względu na: wiek, rozwój fizyczny, stopień zaawansowania koordynacji ruchowej, wrodzone wady postawy i inne.

Metodyka ćwiczeń fizycznych, dająca rozwój cech motorycznych, takich jak: wytrzymałość, siła, prędkość, gibkość musi być wspierana zestawem ćwiczeń pomocniczych wyrabiających koordynację ruchu pozwalając opanować poszczególne elementy techniki.

Należy tu wymienić:

         - długookresową pracę o stałym nasileniu (metoda ciągła),

         - powtarzanie tej samej czynności ze stałą intensywnością lecz ze zmienną         ilością powtórzeń z różnym okresem przerw do pełnego wypoczynku         (metoda powtórzeniowa).

Wśród form należy wymienić:

         - formę zabawową,

         - formę improwizacji ruchu,

         - formę dokładnego wykonania ćwiczeń w określony sposób.

Wszystkie uwagi o metodach i formach prowadzenia zajęć rekreacyjno - sportowych mają służyć należytej organizacji gier i zabaw ruchowych w czasie zorganizowanych form wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ REKREACYJNO - SPORTOWYCH

NA KOLONII/ZIMOWISKU

 

A. GIMNASTYKA PORANNA

Jest zaliczana do podstawowych zadań realizacji zdrowego wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie kolonii/zimowiska.

Gimnastyka poranna powinna być prowadzona codziennie, w tych samych grupach, o tej samej porze.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na to, iż organizm dziecka po nocnym wypoczynku jest mocno rozluźniony, o mniejszej wydolności i sprawności. A zatem gimnastykę poranną należy zacząć od ćwiczeń lekkich, rozruszających i rozbudzających organizmy dzieci. Doprowadzając do pełnej sprawności i wydolności fizycznej i umysłowej organizmu.

Zaleca się następujący układ ćwiczeń:

¨    rozbudzające i ożywiające,

¨    kształtujące - polegające na pracy poszczególnych grup mięśni (ramion, nóg, szyi, tułowia, twarzy, płuc, głowy, języka, oczu),

¨    podskoki, wymachy, rozluźnienia,

¨    ćwiczenia korekcyjne tułowia (niektóre),

¨    ćwiczenia równoważne,

¨    ćwiczenia siły ramion - pasa barkowego,

¨    gibkości - zwinności, prędkości - szybkości,

¨    ćwiczenia dla całego tułowia,

¨    ćwiczenia skoczności i koordynacji ruchowej,

¨    ćwiczenia uspokajające, tonujące (marsz, korowód).

UWAGA !

Gimnastyka poranna powinna trwać od 15 do 25 minut. Prowadzący i dzieci powinni być ubrani w stroje gimnastyczne, tj. koszulki, spodenki lub dresy, obuwie sportowe. Należy pokazać i nauczyć dzieci ćwiczeń oddechowych w czasie wysiłku.

 

B. GRY I ZABAWY

Gry i zabawy rekreacyjno - ruchowe są najbogatszym zestawem ćwiczeń fizycznych. Wszechstronnie oddziaływują na organizm dziecka. Podnoszą sprawność fizyczną, zwiększając tym samym wydolność organizmu. Wzbogacają umiejętności, wspomagają rozwój umysłowy dzieci i młodzieży mając wpływ na kształtowanie osobowości.

Umiejętny dobór zajęć oraz odpowiednie kierowanie przebiegiem gier i zabaw to ważne zadanie stawiane opiekunowi - wychowawcy kolonii/zimowiska.

Opiekun:

¨    w jasny i prosty sposób ustala zasady gier i zabaw

¨    konsekwentnie przestrzega tych ustaleń przypominając o stosowaniu zasad „fair play”

¨    uważnie czuwa nad przebiegiem zajęć, nie dopuszczając do przemęczenia i przeforsowania dzieci,

¨    współdziała z członkami zespołu przed grą (zabawą), podczas i po grze (zabawie), sam w nich uczestnicząc,

¨    stara się wpajać poczucie współodpowiedzialności członków grupy za sukces i porażkę całego zespołu,

¨    uczy przegrywać i dopingować grupę do współzawodnictwa.

 

W doborze gier i zabaw stosujemy kryteria:

         - zainteresowań,

         - rozwoju biologiczno - umysłowego uczestników,

         - potrzeb wychowawczych i dydaktycznych,

         - możliwości obiektu i posiadanego sprzętu,

         - warunków atmosferycznych.

UWAGA !

Tok zajęć może być prowadzony wg Romana Trześniowskiego przedstawiony w „Grach i zabawach ruchowych” lub wg Janusza Bielskiego przedstawiony w poradniku dla nauczycieli wychowania fizycznego „Życie jest ruchem”.

 

Wypadki w szkoleprzykład L.Zielińskiego

Krakowski Sąd Apelacyjny uznał (2002r), że szkoła finansowo odpowiada za wypadki powierzonych jej dzieci, jeśli nie zapewniła im właściwej opieki. Przed pięciu laty uczennica szkoły podstawowej spadła z wysokiej drabinki podczas dużej przerwy i złamała rękę. Weszła na drabinkę, gdy w pobliżu nie było żadnego opiekuna. Dzieci były poinformowane o możliwości wykonywania ćwiczeń na drabince tylko pod opieką nauczyciela. Rodzice poszkodowanej dziewczynki pozwali szkołę do sądu, domagając się odszkodowania. Sąd Okręgowy zasądził 4 tys. zł. odszkodowania, uznając solidarną odpowiedzialność finansową szkoły i towarzystwa ubezpieczeniowego. Szkoła wniosła apelację, którą oddalił Sąd Apelacyjny.

 

 Z materiałów  TKKF