Aktywizacja społeczeństwa na polu upowszechniania sportu i rekreacji

 

Sport dzieci i młodzieży ważnym instrumentem aktywizacji społecznej i zawodowej

Społeczności lokalnych w procesie integracji

Jak dotąd nie było spotkania działaczy sportu masowego i samorządowców z przedstawicielami resortu sportu. O ile mi wiadomo brak też konferencji, seminariów, spotkań, które oparte byłyby na ewentualnych nowych programach realizowanych przez Departament Sportu Powszechnego MSiT, Programu Sportu Wszystkich Dzieci i Młodzieży, sportu i wychowania fizycznego. Z informacji medialnych dowiadujemy się, że m.in. ma zostać przywrócona i dominująca rola Szkolnych Klubów Sportowych (SKS) i realizacja programów.

Jak zwykle na początku roku nic nikt nie wie, tak i obecnie przedstawiciele Ministerstwa Sportu, federacji, związków nawet nie poruszają kwestii najbardziej nurtujących środowisko. Najwięcej pytań dotyczy możliwości współpracy pozarządowych stowarzyszeń kultury fizycznej z administracją państwową, szczególnie w kwestii wspólnych programów i pozyskania środków finansowych na ich realizację – chodzi o statutowe możliwości ?

 

Dotychczas np. w województwie pomorskim nie było współpracy samorządowców z Urzędu Marszałkowskiego, znikoma także: wójtów, burmistrzów, prezydentów w upowszechnianiu sportu i rekreacji. Występuje także problem dostępności (w granicach przyzwoitości finansowej) obiektów sportowych do uprawiania sportu i rekreacji przez członków stowarzyszeń kultury fizycznych aktywizujących osoby starsze, biedniejsze, wykluczone i niepełnosprawne. A przecież  kultura fizyczna w tym fitness jest ważnym instrumentem aktywizacji, resocjalizacji i powrotu na rynek pracy.  Nie tylko z badań prowadzonych w zakładach karnych wynika, że najwięcej mających określenie stopnia przydatności sportu w procesie resocjalizacji skazanych są zajęcia z szeroko pojętego fitness’u i innych. Przy dobrej organizacji i wspólnej aktywizacji z samorządami lokalnymi w dziele usportowienia naszego społeczeństwa z doświadczonymi organizacjami jak TKKF (posiadającymi sprawdzone programy i doskonałych fachowców i wolontariuszy) można by wiele zyskać. Jak wykazują nasze wieloletnie obserwacje w innych krajach, niezwykle istotny jest bezpośredni kontakt i współpraca działaczy sportu masowego z przedstawicielami Ministerstwa Sportu i Samorządu. Swoje doświadczenia i problemy w działalności na rzecz upowszechniania sportu i rekreacji, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, w dzisiejszych trudnych czasach gdzie mamy tyle pokus i „zwodniczych konkurencji”, należy je poruszać nie tylko w bezpośredniej dyskusji, ale przede wszystkim w działaniu. Celem głównym Towarzystwa jest pokazywanie i aktywizowanie działaczy sportu masowego i wskazywanie mnóstwa możliwości, jakie niesie aktywność na polu upowszechniania sportu i rekreacji zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Nie bez znaczenia jest również wykorzystywanie sportu do zwalczania patologii społecznych i zdrowotnych, a nawet socjalnych. Sport dla wszystkich jest także zdrowym fundamentem jeśli chodzi o społeczeństwo obywatelskie i partycypacyjne. Wystarczy popatrzeć na zgłaszane projekty do realizacji w konkursach gminnych z Budżetu Obywatelskiego ?